GI-05/2016 - Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv.

GI- 05/2016 - Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13, jf. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

1. Bakgrunn

Reglene for utvisning av tredjelandborgere og personer som omfattes av EØS-regelverket er forskjellige og det er ulike vilkår for å bli utvist. En tredjelandsborger som er utvist i medhold av utlendingsloven kapittel 8, kan på et senere tidspunkt bli omfattet av utlendingsloven kap. 13, jf. rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium (direktivet), for eksempel ved at utlendingen gifter seg med en EU/EØS-borger.  Det vil da kunne bli et spørsmål om utvisningsvedtaket skal opprettholdes, men da begrunnet i at hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier at personen ikke skal gis adgang til Norge, jf. utlendingsloven § 122 første ledd, eller om vedtak om utvisningen må oppheves.

For at utlendingsmyndighetene skal kunne vurdere om vedtaket om utvisningen må oppheves må utlendingen som hovedregel fremsette en søknad om opphevelse av innreiseforbud, jf. utlendingsloven § 71 annet ledd og § 124 annet ledd, og spørsmålet må vurderes konket i den enkelte sak. Dette innebærer at personer som er omfattet av direktivet og som utvist for andre grunner enn det som det er etter direktivet kan utvises for, vil kunne være forhindret fra å utøve EØS-rettigheter i Norge i den tiden det tar å behandle søknaden om opphevelse av innreiseforbudet.

Formålet med denne instruksen er å sikre at Norge etterlever sine forpliktelser etter direktivet og ikke begrenser utøvelse av EØS-rettigheter i en lengre tidsperiode enn det som er nødvendig for å få avklart hvorvidt hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier at den aktuelle personen ikke skal gis adgang til Norge.

2. Instruks - behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13

Instruksen her legger føringer for behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som omfattes av direktivet, knyttet til de ulike situasjonene som er aktuelle. Instruksen gjelder ikke behandling av søknader om oppholdskort.

Utlendingsdirektoratet (UDI) bes om å innarbeide føringene som fremgår nedenfor på en slik måte at det blir tydelig og forutsigbart for de det angår hvilke regler som gjelder.

UDI skal så snart de mottar en søknad om opphevelse av innreiseforbud fra en tredjelandsborger ta stilling til hvilket regelverk (tredjeland- eller EØS-regelverket) som kommer til anvendelse i saken.

Saker som skal behandles etter EØS-regelverket skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Ved fastsetting av saksbehandlingsfrister skal det ses hen til de frister som gjelder ved behandling av søknad om visum for tilsvarende saker, jf. visumforordningen, jf. utlendingsforskriften § 3-4 og visumhåndbokens del III, punkt 3.4.

2.1 Særskilt om behandlingen av saker der tredjelandsborgeren har fått utstedt oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger i annet EØS-land

Der en tredjelandsborger søker om opphevelse av innreiseforbudet fra et annet EU/EØS land og har fått utstedt oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger i dette landet, skal det ved vurdering av opphevelse av innreiseforbudet i utgangspunktet legges til grunn at tredjelandsborgeren er omfattet av direktivet. Dersom UDI besitter informasjon som gjør at det er grunn til å betvile dette, skal UDI foreta en selvstendig vurdering av om tredjelandsborgeren er omfattet av direktivet.

Det presiseres at ved en eventuell senere behandling av søknad om oppholdskort i Norge skal UDI vurdere alle vilkårene i utlendingsloven § 114 første ledd, jf. § 110 annet ledd annet punktum, herunder foreta en vurdering av om tredjelandsborgeren er omfattet av direktivet. Dette vil for eksempel kunne innebære en vurdering av om norsk referanseperson har utøvet EØS-rettigheter i annet EØS-land og om ekteskapet er reelt.

2.2 Vurdering av opphevelse av innreiseforbud av eget tiltak i forbindelse med anmodning om sletting av innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS)

En tredjelandsborger som er gitt oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger i et annet medlemsland er omfattet av EØS-regelverket skal fritt kunne utøve sine rettigheter etter direktivet i hele EU/EØS-området. Begrensninger i utøvelsen av rettighetene kan kun begrunnes i hensyn til offentlig orden eller sikkerhet.

Når Utlendingsdirektoratet i forbindelse med anmodning om sletting av SIS-innmelding blir kjent med at en utlending er gitt opphold i annet medlemsland etter EØS-regelverket, skal UDI av eget initiativ vurdere om utvisningen til Norge kan opprettholdes av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet, jf. utlendingsloven § 122 første ledd eller om innreiseforbudet må oppheves.

UDI skal for disse tilfellene legge til grunn det aktuelle EU/EØS-landets vurdering om at tredjelandsborgeren er omfattet av direktivet, med mindre det foreligger informasjon som tilsier at dette ikke er riktig.

2.3 Søknad om opphevelse av innreiseforbudet som fremsettes fra Norge

Som nevnt over må en utlending som er utvist fra Norge søke om å få innreiseforbudet opphevet før vedkommende kan reise inn til Norge. Dette følger av utlendingsloven § 71 annet ledd og § 124 annet ledd. Hovedregelen er at søknader som fremsettes fra riket skal avslås på dette grunnlag.

Dersom en tredjelandsborger som er utvist etter utlendingsloven kapittel 8, likevel reiser inn til Norge og fremsetter en søknad om oppholdskort, og det er åpenbart at personen er omfattet av direktivet og ikke utgjør en trussel mot offentlig orden eller sikkerhet, skal søknaden likevel tas til behandling, og vedtaket om utvisning oppheves, uten ugrunnet opphold.

Tredjelandsborgeren vil så ha adgang til oppholde seg i Norge i påvente av behandling av en søknad om oppholdskort. 

3. Ikrafttredelse

Denne instruksen trer i kraft straks. 

Med hilsen
Siri Johnsen (e.f)
avdelingsdirektør

Signhild N. Blekastad
Seniorrådgiver

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet