GI-01/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-01/2013

11/375/MSN

10. april 2013

 

GI-01/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn)

1. Innledning
Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Departementet instruerer med dette om at medlemmer av religiøse ordenssamfunn, på nærmere fastsatte vilkår, kan gis oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38. Hensikten er kun å videreføre tidligere praksis, hvoretter denne gruppen kunne få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

2. Bakgrunn
Etter utlendingsforskriften av 1990 § 4 a første ledd bokstav e kunne utlendinger med tilknytning til et religiøst samfunn på nærmere angitte vilkår få oppholdstillatelse i til sammen fire år. Tidsbegrensningen gjorde at slik tillatelse ikke dekket behovet til personer med livslang tilknytning til et religiøst ordenssamfunn i Norge. Utlendinger med tilknytning til et slikt ordenssamfunn kunne imidlertid etter fast forvaltningspraksis få oppholdstillatelse etter utlendingsloven av 1988 § 8 annet ledd (opphold på humanitært grunnlag). Hovedtyngden av dem som fikk slik tillatelse skulle bo og arbeide som nonner i katolske klostre i Norge.

Utlendingsforskriften § 6-23 annet ledd viderefører tidligere forskrifts § 4 a. Bestemmelsen gir grunnlag for opphold i til sammen fire år for medarbeidere i en etablert organisasjon som har til formål å drive religiøs virksomhet. Innføringen av ny utlendingslov og -forskrift 1. januar 2010 medførte imidlertid også at UDI ikke lenger fant grunnlag for å opprettholde tidligere praksis med å gi opphold på humanitært grunnlag til personer med livslang tilknytning til et religiøst ordenssamfunn. En slik praksisendring var ikke tilsiktet fra lovgivers side. Forutsetningen for en tilværelse som ordenssøster/-bror er normalt livslang tilknytning til ordenen. Det er dessuten tale om en meget begrenset gruppe, og det vil ikke være aktuelt å åpne for familieinnvandring med denne gruppen.

3. Instruks
Departementet instruerer med dette om at utlending som i fire år har hatt oppholdstillatelse som medarbeider i en etablert organisasjon som har til formål å drive religiøs virksomhet, jf. utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-23 annet ledd, kan gis tillatelse etter utlendingsloven § 38 dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Utlendingen må være medlem av et religiøst ordenssamfunn
  • Utlendingen må ha relevant bakgrunn eller utdannelse for slikt medlemskap
  • Det religiøse ordenssamfunnet må ha etablert praksis for livslang medlemstilknytning, og hensikten med utlendingens opphold i Norge må være å utøve slik tilknytning
  • Det religiøse ordenssamfunnet må tilhøre Den norske kirke eller annet registerført trossamfunn, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
  • Organiseringen i ordenssamfunn må være etablert praksis innenfor trossamfunnet
  • Antall utlendinger som får slik tillatelse må stå i rimelig forhold til trossamfunnets størrelse i Norge
  • Underhold må være sikret, jf. utlendingsforskriften § 10-7
  • Innvandringsregulerende hensyn må ikke tale i mot at slik tillatelse gis, jf. utlendingsloven § 38 fjerde ledd

Tillatelsen danner ikke grunnlag for familieinnvandring, og den begrenses derfor etter utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav b. Tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tillatelsen gis som hovedregel for to år og kan fornyes for inntil to år av gangen.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f)
avdelingsdirektør

                                                                                Mari Snilsberg
                                                                                rådgiver

 

 

Kopi:   Utlendingsnemnda, Arbeidsdepartementet