Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

1. Innledning
Justis og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen her gjelder anvendelsen av utl. § 63 første ledd (tilbakekall) og § 66 første ledd bokstav a (utvisning) overfor personer som har deltatt i et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram i henhold til Kunnskapsdepartementets rundskriv F-03-19 av 12. april 2019.

Instruksen trer i kraft 1. mai 2019.

2. Formål
Formålet med instruksen er å sikre at de utlendingsrettslige konsekvensene av deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet for personer som omfattes av Kunnskapsdepartementets rundskriv F-03-19 er i samsvar med de føringer Stortinget har gitt for deltakelse, jf. Innst. 157 S (2015–2016). Av innstillingen fremgår følgende:

«Flertallet vil likevel understreke enighet med forslagsstillerne som mener at de som velger å delta i et identitetsavklaringsprogram ikke skal måtte begynne å opparbeide ny botid, selv om tidligere identitetsopplysninger er uriktige.»

Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse eller utvisning alene på grunn av at det er fremlagt uriktige opplysninger om identitet i disse tilfellene, jf. utl. § 63 første ledd og § 66 første ledd bokstav a.

3. Bakgrunn
Regjeringen er i Stortingets anmodningsvedtak nr. 505 av 1. mars 2016, jf. Dok. 8: 142 S (2014–2015) og Innst. 157 S (2015–2016), bedt om å «[…] komme tilbake til Stortinget med forslag om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet. Forslaget omfatter de saker hvor UDI ikke har lagt identitet til grunn som dokumentert, men likevel innvilget oppholdstillatelse.»

Av Innst. 157 s (2015–2016) fremgår det blant annet at:

      «Flertallet viser til at forslagsstillerne ikke har foreslått et generelt amnesti. Forslaget om et identitetsavklaringsprogram innebærer imidlertid at personer som i dag ikke er registrert på sin korrekte identitet i Norge, av ulike årsaker, kan få registrert sin korrekte identitet i Norge. På den måten kan Norge får en viktig klarhet i hvem disse menneskene er, og enkeltmenneskene det gjelder kan søke om statsborgerskap. Flertallet viser til at forslaget ikke innebærer en automatisk rett til statsborgerskap, men at det blir opp til utlendingsmyndighetene å vurdere dette gjennom ordinær saksbehandling. Flertallet vil likevel understreke enighet med forslagsstillerne som mener at de som velger å delta i et identitetsavklaringsprogram ikke skal måtte begynne å opparbeide ny botid, selv om tidligere identitetsopplysninger er uriktige.»

Kunnskapsdepartementet har arbeidet med flere mulige løsninger. Høsten 2017 gjennomførte UDI i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU) og på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet et pilotprosjekt. Justis- og beredskapsdepartementet instruerte høsten 2018 UDI om praktiseringen av utl. § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning) i forbindelse med gjennomføringen av pilotprosjektet, jf. instruks GI-16/2018.

Verifiseringene i pilotprosjektet ble effektivt gjennomført og vurdert å holde den kvaliteten som UDI krever for å kunne legge verifiseringene til grunn for sin vurdering av om en identitet er klarlagt, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a. På denne bakgrunn ba Kunnskapsdepartementet i rundskriv F-03-19 UDI om å iverksette et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakere som er omfattet av Stortingets vedtak nr. 505.

4. Målgruppe
Instruksen her gjelder personer som deltar i et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram i henhold til Kunnskapsdepartementets rundskriv F-03-19.

5. Instruks
UDI skal ikke tilbakekalle, jf. utl. § 63 første ledd, oppholdstillatelse til utlending som omfattes av målgruppen som nevnt i punkt 4, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene.

UDI skal ikke utvise, jf. utl. § 66 første ledd bokstav a, utlending som omfattes av målgruppen som nevnt i punkt 4, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene.

Det ovennevnte gjelder også der utlendingen tidligere har fremlagt falske dokumenter for å understøtte opplysninger om uriktig identitet.


Med hilsen


Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Thale Nygaard Frich
                                                                                seniorrådgiver