Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-02/2019 – Behandling av saker om grunnleggende nasjonale interesser som gjelder utlendinger som har oppholdt seg i tidligere ISIL-kontrollerte områder, eller har annen tilknytning til ISIL eller andre terrornettverk i Syria og Irak

1. Innledning

Saker som gjelder utlendinger som har oppholdt seg i tidligere ISIL-kontrollerte områder, eller har annen tilknytning til ISIL eller andre terrornettverk i Syria og Irak berører grunnleggende nasjonale interesser, og skal behandles i tråd med retningslinjene i GI-08/2018, med de presiseringer som følger av foreliggende instruks.

2. Identifisering av de enkelte sakene og innledende prosess

Politiets sikkerhetstjeneste skal varsle Utlendingsdirektoratet (UDI) om alle saker de identifiserer som gjelder utlendinger som har vært i konfliktområdene i Syria eller Irak  i tilknytning til konflikten, og som har tilknytning til Norge gjennom tidligere opphold eller familie. Dette gjelder både dem som har deltatt i kamphandlinger og dem som har hatt en sivil rolle, f.eks. kvinner som har hatt ansvar for barn og hjem. Videre gjelder dette også for dem som er forsvunnet så lenge det ikke er fastslått sikkert at de er døde.

UDI skal oversende de aktuelle sakene til departementet i samsvar med alminnelige rutiner.

Ved oversendelsen skal UDI gi en vurdering av om søknad om oppholdstillatelse skal avslås og/eller om det bør initieres utlendingsrettslige tiltak i form av tilbakekall, vedtak om opphør eller utvisning mv. Terskelen for å etablere en sak om slike tiltak skal ligge lavt. Det skal legges stor vekt på at vedtak skal kunne treffes før utlendingen tar initiativ til å komme til Norge.

I UDIs oversendelse til departementet skal det også inngå en vurdering av om andre hjemler enn grunnleggende nasjonale interesser er aktuelle for å nekte opphold. Dette vil særlig kunne omfatte:

  • Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse
  • Vedtak om bortfall av permanent oppholdstillatelse
  • Tilbakekall av oppholdstillatelse som flyktning
  • Utvisning etter bestemmelser for utvisning av den som faller inn under flyktningkonvensjonens eksklusjonsbestemmelser
  • Utvisning etter bestemmelser om utvisning av utlending som har overtrådt straffelovens kapittel 18
  • Tilbakekall av reisedokument

Samtidig må det legges vekt på at det ved forholdsmessighetsvurderingen kan ha større tyngde dersom utvisning skjer etter bestemmelsen om grunnleggende nasjonale interesser enn om det skjer etter de alminnelige utvisningsbestemmelsene. Det samme gjelder i forbindelse med fastsettelse av innreiseforbudets varighet. 

3. Terskelen for å treffe vedtak om reaksjoner etter utlendingsloven for den aktuelle gruppen

Overfor utlendinger som har oppholdt seg i tidligere ISIL-kontrollerte områder, eller har annen tilknytning ISIL eller andre terrornettverk i Syria og Irak, skal det treffes vedtak om å avslå søknader om oppholdstillatelse og om slike utlendingsrettslige reaksjoner som omtalt i punkt 2 ovenfor, dersom det er adgang til dette i henhold til utlendingsloven og utvisning ikke vil være i strid med Grunnloven eller Norges internasjonale forpliktelser.

Med hilsen
Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kenneth Baklund
spesialrådgiver