GI-04/2018 – avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjons-adgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd. Videre vises det til Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisforeleggelse av 8. mars 2018 om avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake.

2. Bakgrunn

Familiemedlemmer til en flyktning kan søke om avledet asylstatus selv om de først har fått en familieinnvandringstillatelse. Avledet asylstatus og tilhørende oppholdstillatelse vil bli tilbakekalt dersom referansepersonens (flyktningen) asylstatus og oppholdstillatelse som flyktning kalles tilbake. Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-14/2016 gjelder tilbakekall av flyktningers asylstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet har falt bort. Spørsmålet her er om UDI kan avslå søknad om avledet asylstatus fra referansepersonens ektefelle, samboer og barn der referansepersonens asylstatus og oppholdstillatelse skal vurderes tilbakekalt etter nevnte instruks, men ennå ikke er avgjort.

UDI viser til at det har tatt lang tid å få avklart alle juridiske problemstillinger knyttet til instruks GI-14/2016. Dette har medført at søkerne, også barn, oppholder seg i Norge uten tillatelse (fordi deres midlertidige tillatelse har utløpt). Dette er uheldig. Det tar også ressurser fra saksbehandlingen å besvare mange henvendelser fra søkere som venter på svar.

3. UDIs forslag

Utlendingsloven § 28 sjette ledd gir ektefelle, samboer og barn av flyktninger rett til avledet asylstatus dersom de fyller vilkårene for familieinnvandring. Utlendingsforskriften § 7-2 gjør unntak fra dette, blant annet dersom det foreligger «særlige grunner». UDI mener det er usikkert om instruks GI-14/2016 utgjør en slik særlig grunn, jf. eksemplene gitt i forskriftens ikrafttredelsesrundskriv AI 63/2009. UDI viser også til at det er usikkert om sakene som nå er til vurdering etter instruksen vil ende med tilbakekall. Dersom disse sakene ikke ender med tilbakekall, vil det bety at familiemedlemmene må søke om avledet asylstatus på nytt. Hensynet til brukervennlighet og god forvaltningsskikk trekker uansett etter UDIs mening i retning av at søknader om avledet asylstatus her bør innvilges, forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt. UDI presiserer at de har adgang til å tilbakekalle avledet asylstatus til familiemedlemmer dersom referansepersonen får tilbakekalt sin tillatelse etter instruks GI-14/2016, jf. utl. § 37. En slik løsning vil også innebære en ressursbesparelse for UDI.

4. Departementets vurdering

Departementet slutter seg til UDIs anbefaling. Det er tvilsomt om instruks GI-14/2016 kan sies å utgjøre en «særlig grunn» for avslag på søknad om avledet asylstatus, samtidig som det er uheldig at saksbehandlingstiden er såpass lang, særlig når dette skyldes forhold som søkerne ikke kan lastes for.

 

Selv om denne gruppen nå skulle få avledet asylstatus, vil de uansett måtte leve i usikkerhet mht. om de kan påregne varig opphold i Norge før referansepersonens tilbakekallssak er ferdigbehandlet. Regelverket åpner utvilsomt for tilbakekall av avledet asylstatus dersom referansepersonens asylstatus kalles tilbake.

5. Instruks

  1. I situasjoner hvor referansepersonens asylstatus og oppholdstillatelse som flyktning er til vurdering for tilbakekall etter instruks GI-14/2016, jf. utl. § 37, skal UDI likevel gi avledet asylstatus etter utl. § 28 sjette ledd til ektefelle, samboer og barn av utlendingen, forutsatt at øvrige vilkår for avledet asylstatus er oppfylt.
  2. UDI skal ikke gi avledet asylstatus til nevnte familiemedlemmer dersom referansepersonens asylstatus og oppholdstillatelse som flyktning allerede er kalt tilbake etter instruks GI-14/2016, jf. utl. § 37.
  3. UDI skal vurdere tilbakekall av nevnte familiemedlemmers avledede asylstatus og tilhørende oppholdstillatelse dersom referansepersonens asylstatus og oppholdstillatelse som flyktning blir kalt tilbake etter instruks GI-14/2016.
  4. I vedtaket hvor det gis avledet asylstatus skal det fremgå uttrykkelig at familiemedlemmets avledede asylstatus og oppholdstillatelse kan bli kalt tilbake dersom referansepersonens asylstatus og oppholdstillatelse blir kalt tilbake etter instruks GI-14/2016, jf. utl. § 37.

6. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Unni-Mette Vårdal
                                                                                seniorrådgiver