GI-04/2020 – Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets adgang til å instruere om å utsette iverksettingen av en bestemt type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i lov eller forskrift, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd fjerde punktum.

Departementet viser videre til at det i dag er sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften som har sitt opphav i følgende punkt i regjeringsplattformen av 17. januar 2019 (Granavolden-plattformen):

«Regjeringen vil […] legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde straffedømte.»

I påvente av nevnte forskriftsendringer instruerer departementet med dette Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å utsette iverksettingen av vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, dersom:

  • det senest 1. oktober 2021 vil være mer enn 16 år siden utlendingen søkte asyl i Norge, og
  • utlendingen innen 1. oktober 2021 vil ha en samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år.

Det skal likevel ikke gis utsatt iverksetting dersom utlendingen er utvist etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav b, c, e, eller g, eller § 126 annet ledd.

Når saken er behandlet etter det nye regelverket som gjennomfører engangsløsningen, eller fristen for å be om en vurdering etter engangsløsningen har gått ut uten at utledingen har bedt om en slik vurdering, skal det ikke lenger gis utsatt iverksetting etter instruksen her.

Departementet presiserer at det faktum at det gis utsatt iverksetting etter instruksen her ikke nødvendigvis betyr at utlendingen vil få opphold etter engangsløsningen når de nevnte forskriftsendringene er fastsatt og iverksatt.

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Kaja Kolvig
seniorrådgiver