GI-05/2012 Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Long-yearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-05/2012

201000031

07.06.2012

 

GI-05/2012 Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet

Justis- og beredskapsdepartementet viser til utlendingsloven § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om generelle spørsmål vedrørende lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen her gjør presiseringer i departementets instruks GI-08/2010 av 9. februar 2010 for så vidt gjelder elever som ønsker å gjennomføre videregående opplæring i bedrift (lærlingperiode) på fastlandet i sammenheng med avvikling av videregående opplæring. Instruksen trer i kraft straks. Instruks GI-08/2010 oppheves fra samme tid.

Bakgrunn
I St.meld. nr. 22 (2008–2009) om Svalbard vises det til at regjeringen vil vurdere muligheten for å legge til rette for at Longyearbyen lokalstyre kan inngå avtale om utvekslingsprogram mellom Longyearbyen skole og Troms fylkeskommune for de utenlandske elevene som går på skole i Longyearbyen. Gjennom en slik avtale kan disse elevene oppfylle vilkårene for å få oppholdstillatelse i studieøyemed på fastlandet, og de vil dermed få adgang til fastlandet for videregående utdanning. Ved stortingsbehandlingen av meldingen 15. juni 2009 (se Innst. S. nr. 336 (2008–2009)) ble en slik mulig utvekslingsavtale løftet opp som et viktig tiltak for å legge bedre til rette for de utenlandske barna som bor på Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet åpner med denne instruksen for at det kan inngås utvekslingsavtaler mellom Longyearbyen lokalstyre og aktuelle fylkeskommuner.

Rettslig utgangspunkt
Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-19 at søkeren har tilsagn om opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon. Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Kunnskapsdepartementet gi nærmere retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner og studier som kan godkjennes.

UDIs rundskriv 2010-101 om oppholdstillatelse til studenter gir uttrykk for praksis knyttet til studietillatelser, inkludert videregående utdanning. Som hovedregel gis det ikke oppholdstillatelse for å gå på videregående skole, men det åpnes for enkelte unntak. Unntak kan bl.a. gjøres dersom det er inngått samarbeidsavtale/vennskapsavtale om gjensidig kulturutveksling av studenter mellom norsk fylke og regioner/fylker i søkerens hjemland. Dette gjelder både offentlig videregående skole og privat videregående skole godkjent i henhold til lov nr. 84 av 4. juli 2003 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

En utvekslingsavtale med Longyearbyen lokalstyre vil imidlertid ikke falle inn under nevnte unntak i gjeldende rundskriv fra Utlendingsdirektoratet.

Instruks om ny praksis
Utlendingsdirektoratet instrueres om å legge til rette for at barn av utlending som oppholder seg lovlig på Svalbard, skal kunne gis oppholdstillatelse for å gå på videregående skole i fastlands-Norge. Som en del av den videregående opplæringen omfattes også opplæring i bedrift (lærlingperiode) i samsvar med opplæringslova § 3-3.

Instruksen gjelder elever som er tatt opp ved Longyearbyen skoles videregående avdeling. Det er en forutsetning at Longyearbyen lokalstyre og aktuell fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale om elevutveksling på videregående skoles nivå.

UDI må i samråd med Kunnskapsdepartementet ta nærmere stilling til hvilke relevante videregående skoler som kan godkjennes i fastlands-Norge, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

Nærmere om Longyearbyen lokalstyre som avtalepart
På Svalbard er Longyearbyen lokalstyre tillagt ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring på Svalbard. Lokalstyret kan også drive videregående opplæring. Dette fastsettes i forskrift av 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard. Departementet finner på denne bakgrunn at Longyearbyen lokalstyre kan inngå utvekslingsavtaler med fylkeskommuner på fastlandet om videregående skoletilbud.

Departementet har ingen innvendinger mot at Longyearbyen lokalstyre inngår avtaler med ulike fylkeskommuner om det er relevant. Utlendingsdirektoratet må ta hensyn til dette ved utformingen av nye retningslinjer.

Nærmere om elevgrunnlaget for utvekslingsavtaler
Elevgrunnlaget for utvekslingsavtalen skal som nevnt være barn av utlendinger med lovlig opphold på Svalbard. Det innebefatter både barn med forelder som er gift eller samboer med norsk borger og barn av utlending med lovlig opphold på Svalbard, og som er tilknyttet de norske bosettingene for øvrig. Barnet må være elev som er tatt opp ved Longyearbyen skoles videregående avdeling.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør

 

 

Kopi:
Arbeidsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet,
Utenriksdepartementet,
Sysselmannen på Svalbard,
Utlendingsnemnda,
Politidirektoratet,
Politiets utlendingsenhet