Rundskriv

GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012

Utlendingsdirektoratet

 

 

GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Departementet viser videre til praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) av 26. januar 2015, og til departementets instruks GI-03/2012 av 1. juni 2012. Av instruksen fremgår følgende:

«Justis- og beredskapsdepartementet samtykker ikke til at UDI stiller som vilkår for fornyelse eller innvilgelse av permanent oppholdstillatelse til barnet selv eller dets foreldre, at det må sannsynliggjøres at barnet ikke har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.»

Bakgrunnen for ovennevnte instruks var bl.a. at departementet mente at vilkår om underlivsundersøkelse for fornyelse av tillatelse ville være en urimelig inngripen i barns integritet og ville ha negativ effekt på integreringen. Instruksen innebærer at det ikke skal stilles inngripende vilkår for fornyelse, herunder krav om at det gjennomføres underlivsundersøkelse.

Departementet vil med instruksen her klargjøre at det ikke foreligger et generelt forbud mot at en søker pålegges å sannsynliggjøre at vilkårene for den opprinnelige tillatelsen er oppfylt ved søknad om fornyelse av tillatelsen. De nevnte hensynene mot å oppstille vilkår om for eksempel underlivsundersøkelse gjør seg ikke gjeldende ved krav om gjennomføring av en samtale med barnets foreldre ved fornyelse, dersom samtalen har som formål å avdekke om vilkårene for den opprinnelige tillatelsen fortsatt er oppfylt.

Departementet vil foreta en nærmere vurdering av spørmålet om underlivsundersøkelse som vilkår for fornyelse i saker om kjønnslemlestelse.

Departementet gir med dette følgende utfyllende instruks til GI-03/2012:
I saker hvor det er grunn til å anta at kjønnslemlestelse kan bli gjennomført selv om medfølgende barn gis oppholdstillatelse i Norge, kan UDI i vedtak om førstegangs oppholdstillatelse sette som vilkår for fornyelse og permanent oppholdstillatelse at det gjennomføres en samtale med foreldrene. UDI kan også følge opp vilkår fastsatt av Utlendingsnemnda (UNE) om slik samtale ved fornyelse. UDI kan videre tilby barnet samtale ved fornyelse. Slik samtale skal være frivillig for barnet.

Formålet med samtalen skal være å avdekke om vilkårene for den opprinnelige tillatelsen fortsatt er oppfylt, med sikte på å vurdere tilbakekall av tillatelsen, herunder om barnet er blitt kjønnslemlestet eller om det fremdeles foreligger reell risiko for kjønnslemlestelse.

Samtale med foreldrene som vilkår for fornyelse kan opprettholdes så lenge formålet med vilkåret tilsier det.

UDI skal i foreldrenes vedtak orientere om at dersom barnet blir utsatt for kjønnslemlestelse, kan dette føre til tilbakekall av oppholdstillatelsen eller at tillatelsen nektes fornyet. Videre skal UDI orientere om at det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, og at dette kan medføre utvisning.

Dersom det foreligger grunn til å anta at barnet kan bli kjønnslemlestet, skal tillatelse (til både foreldre og barn) gis for ett år eller kortere, jf. utlendingsforskriften § 10-13 annet punktum («dersom andre særlige grunner tilsier det»).

Dersom UDI får opplysninger om at barnet er blitt kjønnslemlestet, skal UDI anmelde forholdet til politiet, med mindre straffesak ikke allerede pågår eller er avgjort. Når det gjelder UDIs meldeplikt til barnevernet, vises det til instruks GI-03/2012 punkt 8.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                  Gunhild Bolstad
                                                                                  seniorrådgiver

 

  

Kopi:

  

Utlendingsnemnda

Arbeids- og   sosialdepartementet

Barne-   likestillings- og inkluderingsdepartementet

Helse- og   omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet