GI-05/2018 Overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018

1.             BAKGRUNN

Gjennom en endring i utlendingsloven § 48 som trådte i kraft 20. april 2018 ble det fastsatt at det skal gjelde et alderskrav på 24 år for oppholdstillatelse for å inngå ekteskap i Norge. Alderskravet for oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer ble fra 1. januar 2017 hevet til 24 år, jf. utlendingsloven § 41 a.

UDI har nå til behandling enkelte saker hvor søknaden er fremmet før endringen i lovens § 48 trådte i kraft 20. april i år, og hvor én av partene er under 24 år.

Fordi enkelte søkere kan ha fått informasjon om at det gjelder et 18-årskrav da de fremmet søknaden, er det rimelig at de som søkte før lovendringens ikrafttredelse 20. april i år, og som får avslag pga. det nye 24-årskravet, får refundert søknadsgebyret på kr 10 500.

2.             INSTRUKS

Utlendinger som før 20. april 2018 søkte om oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 48 for å inngå ekteskap, og som får avslag fordi de ikke fyller 24-årskravet, skal få refundert innbetalt behandlingsgebyr à kr 10 500. Innbetalt gebyr skal ikke tilbakebetales dersom det også er andre vilkår etter § 48 som ikke er oppfylt.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                         Kenneth Baklund
                                                                                         spesialrådgiver