GI-06/2016 Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren

Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Bakgrunn

Utlendingsdirektoratet (UDI) foretar fortløpende vurderinger av om nye land kan legges til listen over land som anses å fylle vilkårene for at sakene fra asylsøkere herfra kan behandles etter reglene i 48-timersprosedyren. Vurderingen av om et land kan legges til listen beror på flere kriterier; blant annet om asylsøknader fra borgere av landet i hovedsak er åpenbart grunnløse, at rettsikkerhet- og menneskerettighetssituasjonen i det aktuelle landet fungerer på et tilfredsstillende nivå, og god tilgang til relevant landinformasjon for vurdering av asylsøknadene. Søknader tas ut av 48-timersprosedyren når det er grunnlag for det, i henhold til UDIs rutiner for dette.

På bakgrunn av UDIs vurderinger om mulighetene for å sette nye land på listen, gis nå følgende:

Instruks

Armenia, Botswana, Ghana, India, Namibia og Tanzania legges til listen over land som anses å fylle vilkårene for at sakene fra asylsøkere herfra kan behandles etter UDIs 48-timersprosedyre.

Det gjøres følgende unntak:

  • saker fra Tanzania; fra jenter under 18 år som anfører kjønnslemlestelse, og saker fra personer som er albino.
  • saker fra Ghana; fra jenter under 18 år som anfører kjønnslemlestelse, og anførsler om tilhørighet til seksuelle minoriteter.
  • saker fra Namibia og Botswana hvor søkeren har anførsler knyttet til homofili.

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen
Terje Sjeggestad (e.f)
ekspedisjonssjef

Siri Johnsen
avdelingsdirektør