GI-06/2020 - praksis for behandling av tilbakekallssak (opphør) etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f – Somalia

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjons-adgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Ut-lendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Videre vises det til UDIs praksisforeleggelse av 16. juli 2019 vedrørende vurderingen av tilbakekall (opphør) i saker fra Somalia, og hvorvidt det skal legges til grunn et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for tilbakekall (opphør) var tilstede i Mogadishu.

2. Forslaget fra UDI

UDI foreslår å endre praksis overfor somaliske borgere fra Mogadishu som omfattes av instruks GI-03/2019 og som har fremsatt søknad om permanent oppholdstillatelse. Forslaget vil sikre at praksis i UDI samsvarer med nylig etablert praksis i Utlendingsnemnda (UNE).

Bakgrunn:

Ved behandling av søknad om permanent oppholdstillatelse må UDI etter instruks GI-03/2019 vurdere om det foreligger grunnlag for opphør og tilbakekall etter utl. § 37 første ledd bokstav e og f.

I henhold til instruks GI-03/2019 skal UDI vurdere konkret fra hvilket tidspunkt endringer i hjemlandet kan anses å være vesentlige og av en viss varighet. UDI legger således ikke et generelt skjæringstidspunkt til grunn.

I brev til departementet 12. juli 2019 og av nyhetssak på nett samme dato informerer UNE om at UNE har etablert en praksis hvoretter 27. mars 2017 skal gjelde som et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for opphør av flyktningstatus og retur til Mogadishu skal anses oppfylt.

UDI anbefaler å endre praksis i tråd med UNEs praksis.

3. Departementets vurdering

Departementet samtykker i UDIs forslag til praksisendring, slik at praksis i UDI samsvarer med praksis i UNE. Det vil si at 27. mars 2017 legges til grunn som skjæringstidspunkt i tilbakekallssaker (opphørssaker) for når sikkerhetssituasjonen i Mogadishu, Somalia, anses å være vesentlig og av en viss varighet, jf. utl. § 37 første ledd bokstav e og f, jf. instruks GI-03/2019.

4. Instruks

Som følge av etablert praksis i UNE legges 27. mars 2017 til grunn som skjæringstidspunkt for når endringene i Mogadishu anses å være «vesentlige og av en viss varighet», jf. instruks GI-03/2019 pkt. 6 nr. 2.

5. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                               Unni-Mette Vårdal
                                                                               departementsrådgiver