GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen

1.             INNLEDNING

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd. Videre vises det til Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisforeleggelse av 8. mars 2017 vedrørende gjenopptakelse av ansvarsetablering med Hellas etter Dublin III-forordningen.

Instruksen her gjelder anvendelsen av utl. § 32 første ledd bokstav b i saker der Hellas er ansvarlig for realitetsbehandlingen av søknad om beskyttelse.

Instruksen trer i kraft straks og erstatter Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-21/2010 av 15. oktober 2010.

2.             BAKGRUNN

UDI har siden oktober 2010 tatt asylsøknader til realitetsbehandling dersom Hellas har vært ansvarlig land iht. Dublin-regelverket, jf. departementets instruks GI-21/2010. Bakgrunnen for instruksen var dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i saken M.S.S. mot Belgia og Hellas, som konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 13. Årsaken var kritikkverdige forhold i det greske asylsystemet. Siden den gang har det vært stans i Dublin-overføringer til Hellas.

Europakommisjonen (heretter Kommisjonen) har i 2016 vurdert muligheten for å gjenoppta Dublin-overføringer til Hellas, og den har fremlagt flere rapporter om situasjonen i det greske asylsystemet. I rapport 8. desember 2016 peker Kommisjonen på den betydelige fremgangen som er oppnådd i arbeidet med å etablere grunnleggende institusjonelle og legale strukturer for et fungerende asylsystem, herunder mottaksfasiliteter og prosessuelle rettigheter. Ifølge Kommisjonen gjenstår det noe arbeid med å få på plass et tilfredsstillende system for sårbare søkere, inkludert enslige mindreårige. Kommisjonen fremmer også forslag til tiltak for å forbedre det greske asylsystemet ytterligere, og den gir uttrykk for at det er gode muligheter for et fullstendig velfungerende asylsystem i nær fremtid.

På denne bakgrunn anbefaler Kommisjonen en gradvis gjenopptakelse av Dublin-overføringer til Hellas, basert på individuelle garantier fra greske myndigheter om at søkerne vil bli behandlet i tråd med relevant EU-rett. Gjenopptakelse bør skje gradvis av hensyn til kapasiteten i mottakssystemet og saksbehandlingsapparatet. Kommisjonen anbefaler videre at sårbare grupper, herunder enslige, mindreårige asylsøkere, ikkeoverføres. Det forslås en avgrensning til søkere som Hellas blir ansvarlig for f.o.m. 15. mars 2017.

3.             FORSLAGET FRA UDI

Med bakgrunn i Kommisjonens rapporter foreslår UDI i praksisforeleggelse til departementet 8. mars 2017 at Norge gjenopptar ansvarsetablering med greske myndigheter etter Dublin III-forordningen, og at det fattes vedtak om overføring til Hellas i samsvar med utl. § 32 første ledd bokstav b.

UDI mener det bør gjøres unntak for sårbare asylsøkere, herunder enslige, mindreårige asylsøkere. Det vises til at systemet i Hellas p.t. ikke har en standard som tilsier at retur av personer som går under kategorien «spesielt sårbare» vil få forsvarlig behandling i mottak og asylsaksbehandling ved retur til Hellas. UDI foreslår at man starter med overføring av følgende grupper:

  • Asylsøkere i Norge med oppholdstillatelse i Hellas
  • Tidligere kandidater i relokaliseringsordningen (dvs. kandidater som har blitt fremmet for relokalisering til andre land enn Norge, og har blitt akseptert, men ikke overført dit)
  • Asylsøkere med Schengen-visum utstedt av Hellas
  • Asylsøkere som kommer til Norge fra annet medlemsland som har etablert ansvar med Hellas.

Det må vurderes på individuelt grunnlag i hver enkelt sak om det vil være i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Hellas, jf. utl. § 32 tredje ledd og utlendingsforskriften (utlf.) § 7-4.

4.             DEPARTEMENTETS VURDERING

Departementet slutter seg i all hovedsak til UDIs vurdering og forslag til instruks, som igjen er i tråd med anbefalingen fra Kommisjonen. Det er gjort mye for å styrke det greske asylsystemet de siste årene som tilsier at vurderinger av Hellas som ansvarlig medlemsland iht. kriteriene i Dublin III-forordningen kan gjenopptas, herunder støtte fra Norge via EØS-midlene.

Selv om dagens situasjon i Hellas tilsier at Dublin-overføringer igjen kan vurderes, kan situasjonen for enkelte grupper fortsatt være slik at overføring vil være i strid med internasjonale forpliktelser eller regelverket for øvrig, jf. for eksempel EMK artikkel 3 og utl. § 73. Situasjonen i Hellas kan forandre seg, og forholdene for enkelte grupper asylsøkere kan endre seg, både til det bedre og til det verre. Det er derfor viktig at UDI holder seg løpende orientert om utviklingen i Hellas og vurderer konkret og individuelt om det vil være i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Hellas, i lys av situasjonen der. Hvorvidt det vil være behov for å innhente (individuelle) garantier i saken, og hvilket innhold en slik garanti ev. må ha, må være en del av denne vurderingen.

5.             INSTRUKS

UDI skal vurdere bruk av Dublin III-forordningen i alle saker hvor Hellas er ansvarlig medlemsland for realitetsbehandlingen av søknad om beskyttelse, jf. utl. § 32 første ledd bokstav b. Dette vil som hovedregel innebære at det skal sendes anmodning om tilbaketakelse eller overtakelse, samt fattes vedtak om overføring, i saker der Hellas er ansvarlig medlemsland etter kriteriene i Dublin-regelverket.

Det må vurderes konkret i hver enkelt sak om det er behov for å innhente (individuell) garanti fra greske myndigheter, eller om enkelte grupper, herunder enslige, mindreårige asylsøkere, likevel skal unntas Dublin-prosedyre, jf. utl. § 32 tredje ledd, jf. utlf. § 7-4, og utl. § 73.

Instruksen her gjelder kun i saker hvor Hellas’ ansvar iht. Dublin III-forordningen er etablert etter 15. mars 2017.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                         David Händler Andersen
                                                                         seniorrådgiver