Nr. Vår ref Dato GI-08/2011..." />         Nr. Vår ref Dato GI-08/2011..." />

GI-08/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav e - Unntak fra underholdskravet når søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet - Tolkning av begrepet "omsorgspersoner"

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-08/2011

201011710

06.06.2011

 

 

GI-08/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav e – Unntak fra underholdskravet når søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet – Tolkning av begrepet “omsorgspersoner”

 

1. Bakgrunn

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Utlendingsforskriften § 10-8 flg. fastsetter at det som hovedregel skal stilles underholdskrav i sak om familieinnvandring. Det gjøres imidlertid unntak fra denne hovedregelen når søkeren er barn under 15 år uten omsorgsperson i hjemlandet, jf. forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav e:

          “Det gjøres unntak fra kravet til framtidig inntekt i første ledd i følgende tilfeller:
           […]
           e) Søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet. […]”

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i praksisforeleggelse av 30. november 2010 bedt om en avklaring på innholdet i begrepet “omsorgspersoner” i § 10-8 fjerde ledd bokstav e. UDI viser til at direktoratets egne retningslinjer ikke definerer begrepet, og at fast forvaltningspraksis ikke har rukket å etablere seg etter at den nye utlendingsloven trådte i kraft 1. januar 2010. Etter det tidligere regelverket ble begrepet brukt i ulike sammenhenger, og da med forskjellig innhold. Dette har gjort det vanskelig å fastsette begrepets innhold i den nye bestemmelsen i forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav e. Hensikten med instruksen her er å tydeliggjøre hvilke personer som omfattes av begrepet “omsorgspersoner”.

2. UDIs anbefaling i praksisforeleggelsen

UDI foreslår å tolke begrepet “omsorgspersoner” i forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav e på følgende måte:

1. En forelder med del i foreldreansvar kan alltid være aktuell som omsorgsperson, uavhengig av tidligere kontakt mellom forelderen og barnet.

2. For foreldre uten del i foreldreansvaret og andre bør det være avgjørende om personen utøver faktisk omsorg for barnet.

UDI utdyper følgende om pkt. 2:

“For barn som oppholder seg i hjemlandet betyr dette at slektninger i hjemlandet ikke
anses som omsorgspersoner dersom de ikke faktisk utøver eller har utøvd omsorg for barnet. Det bør ikke være noe krav om at omsorgspersonen er i slekt med barnet. Det bør likevel trekkes en grense mot personer som midlertidig har omsorg for barnet mot betaling. Dersom barnet er bosatt på barnehjem, kan dette være aktuelt som en omsorgsperson i hjemlandet, forutsatt at barnehjemmet er av tilstrekkelig kvalitet, jf. praksis i forhold til enslig mindreårige asylsøkere. Det er søkeren som må sannsynliggjøre å være uten omsorgspersoner i hjemlandet.” 

UDI presiserer videre at det bør være en forutsetning for å kalles “omsorgsperson” at personen har evne til å dra omsorg for barnet. Det er søkeren/referansepersonen som i utgangspunktet bør sannsynliggjøre at vedkommende ikke har tilstrekkelig evne til å ta vare på søkeren.

3. Instruks

Departementet er i hovedsak enig i UDIs forslag, men med visse nyanseringer. Departementet instruerer med dette om at begrepet “omsorgsperson” i utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav e skal tolkes som følger:

1. En forelder med del i foreldreansvar kan alltid være aktuell som omsorgsperson, uavhengig av tidligere kontakt mellom forelderen og barnet. I hovedsak er det disse personene som vil være omfattet av begrepet “omsorgspersoner” i bestemmelsen.

2. I spesielle tilfeller kan også andre enn de som er nevnt under pkt. 1 (dvs. foreldre uten del i foreldreansvaret eller andre) anses som omsorgspersoner i henhold til bestemmelsen. Dette vil bare være aktuelt dersom personen faktisk utøver omsorg for barnet, og skal bare skje unntaksvis, for eksempel hvis barnet har bodd svært lenge hos vedkommende person.

3. Det er en forutsetning for å regnes som “omsorgsperson” at personen har evne til å dra omsorg for barnet. Det er i utgangspunktet søkeren/referanse­personen som må sannsynliggjøre at vedkommende ikke har tilstrekkelig evne til å ta vare på barnet.

4. Barnehjem skal som hovedregel ikke anses som “omsorgsperson” etter bestemmelsen. I motsetning til enslige mindreårige asylsøkere, har barn som omfattes av forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav e et nært familiemedlem i Norge. Departementet anser det da som mer nærliggende at vedkommende familiemedlem drar omsorg for barnet, fremfor at barnet skal ivaretas av et barnehjem i hjemlandet. Dette stiller seg annerledes for enslige mindreårige asylsøkere, som ikke har noen familietilknytning hit. Det vil bare være aktuelt å anse et barnehjem som “omsorgsperson” i henhold til forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav e, dersom referansepersonen ikke anses som egnet eller har evne til å dra omsorg for barnet her.

 

 

Med hilsen

 

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

                                                                                                        Birgitte Ege
                                                                                                        avdelingsdirektør

   

                                                                                                       

 

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet