GI 09/2016 - Instruks om opphevelse av instruks GI-01/2015

Justis- og beredskapsdepartementet viser til instruks GI-01/2015 Instruks om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur.

Departementet har i dag sendt ut høringsnotat hvor bl.a. de tema som er omhandlet i instruksen foreslås nedfelt i utlendingsforskriften.

Instruks GI-01/2015 oppheves med virkning fra i dag.

 

Med vennlig hilsen

Kenneth Baklund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                        Randi Kvalvåg
                                                                        seniorrådgiver

 

Kopi til:
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste