Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-10/2018 – Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014

Justis- og beredskapsdepartementet viser til GI-03/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd.

Departementet viser videre til vedtak fra UNE i stornemnd 21. juni 2018. Stornemnda uttaler at vedtaket skal ha følgende presedensvirkning:

«Utlendinger som begår straffbare handlinger, og som besluttes utvist, skal vurderes ut fra deres oppholdstatus da de begikk den straffbare handlingen. Personer med midlertidig oppholdstillatelse på tidspunktet for den straffbare handlingen, skal vurderes etter utl. § 67. Personer som har permanent oppholdstillatelse skal vurderes etter utl. 68.»

På bakgrunn av vedtaket har departementet besluttet at instruks GI-03/2014 oppheves.

Departementet vil vurdere om det er grunnlag for regelendringer og eventuelt komme tilbake til dette.

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                  Øyvind Røyneberg
                                                                                  rådgiver