Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009

Justis – og beredskapsdepartementet viser til AI-91/2009 Instruks – Foreleggelse for departementet av visum og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs fells holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste).

Departementet har besluttet at instruksen skal oppheves.

Dette medfører at søknader om visum eller opphold i Norge fra personer som står oppført på EUs terrorliste, og fra personer som er tilknyttet organisasjoner som er oppført på denne listen, ikke lenger rutinemessig skal forelegges departementet. De aktuelle sakene skal behandles i henhold til departementets instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket.

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Tine Elton Onshus
                                                                                seniorrådgiver