GI-12/2016 Instruks om relokalisering av asylsøkere fra Italia og Hellas, jf. Norges deltakelse i EUs relokaliseringsprogram

1.   Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til departements alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.  

Instruksen gjelder iverksetting og gjennomføring av Norges innmeldte bidrag til EUs relokaliseringsprogram for Hellas og Italia og anvendelsen av utlendingsloven § 126 fjerde ledd (vedtak eller beslutning til utlendingens fordel ut fra utenrikspolitiske hensyn) i denne sammenheng.  

2.   Bakgrunn
Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge i løpet av 2016 – 2017 skal ta imot 1 500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas som et frivillig bidrag til EUs relokaliseringsprogram, jf. rådsbeslutning (EU) 2016/1601, Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og Innst. 16 S (2015-2016). Justis- og beredskapsdepartementet har inngått bilaterale avtaler med Italia og Hellas om håndteringen av dette som trådte i kraft hhv. 25. april og 12. mai 2016.

Oppstarten av Norges deltakelse i relokaliseringsprogrammet har blitt utsatt som følge av behovet for å finne rutiner som på en god måte ivaretar sikkerhetshensynet.

Et element i relokaliseringsordningen er at relokaliseringslandenes myndigheter i utgangspunktet ikke gis tilgang til å intervjue søkerne før overføring til det enkelte land. Asylsøkere som omfattes av ordningen tilhører nasjonalitetsgrupper med en innvilgelsesrate på 75 pst. eller mer i de europeiske landene iht. Eurostats kvartalsvise statistikk. Italienske og greske myndigheter vil foreta registersjekk av aktuelle søkere og EASO vil foreta et eksklusjonsintervju før andre land blir anmodet om relokalisering. Informasjonen fra registersjekk og eksklusjonsintervju skal oversendes aktuelle relokaliseringsland. Dette kan gi ev. indikasjoner på om det er personer som kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet før vedkommende har kommet til Norge. I slike tilfeller kan relokaliseringen avslås.

Det er for tiden ulikt mulighetsrom for intervjuer for relokaliseringslandene i Italia og Hellas. Mens det i Italia ikke gis adgang til at land kan foreta egne intervjuer, har Norge i noen grad en slik mulighet i Hellas. I begge landene kan EASO-personell bes om å innhente ytterligere opplysninger. Når søkerne er overført til Norge vil gjeldende retningslinjer og samarbeidsrutiner angående asylsaksbehandling mellom PST, PU og UDI følges, jf. også eget UDI-rundskriv om arbeidet med relokalisering av asylsøkere fra Italia og Hellas.

Vedtaket fra Stortinget om å delta i EUs relokaliseringsordning innebærer en aksept for disse rammebetingelsene. All nødvendig saksbehandling, herunder fullverdige sikkerhetsvurderinger, må foretas ved ankomst til Norge. Dette er også det vanlige når Norge mottar søkere i henhold til Dublin-regelverket.

Frivillig deltakelse i EUs relokaliseringsmekanisme representerer en politisk vilje til å bidra til europeiske løsninger på migrasjonsfeltet, og er således i tråd med regjeringens Europapolitikk. Avgjørelse om relokalisering i den enkelte sak, skal knyttes til § 126 fjerde ledd, som lyder:

         «Av hensyn til (…) utenrikspolitiske hensyn kan en utlending innvilges oppholdstillatelse i Norge, eller det kan treffes annet vedtak eller beslutning til utlendingens fordel.»

Departementet legger til grunn at UDI, POD og PST så raskt som praktisk mulig starter med piloter med relokalisering av 10-20 asylsøkere fra Italia og Hellas og legger opp til planer og innmeldinger av plasser i tråd med med de rutiner som er lagt grunn for relokaliseringsordningen.

3.   Instruks
UDI, POD og PST instrueres herved til å iverksette Norges frivillige bidrag til Europakommisjonens relokaliseringsordning for asylsøkere fra Italia og Hellas.

UDI instrueres til å benytte utlendingsloven § 126 fjerde ledd for å kunne gi innreise til asylsøkere som omfattes av relokaliseringsordningen.

UDI skal i samråd med POD og PST så raskt som praktisk mulig ferdigstille rundskrivet med retningslinjer for relokaliseringsarbeidet, herunder slik at sikkerhetsaspektet ivaretas best mulig innen rammene av relokaliseringsordningen.

UDI, POD og PST skal så raskt som praktisk mulig iverksette og gjennomføre pilotprosjekter for relokalisering fra henholdsvis Italia og Hellas.

UDI skal i samråd med POD og PST sette opp en plan og legge til rette for relokaliseringer med mål om at til sammen 750 asylsøkere relokaliseres fra Italia og Hellas innen utgangen av 2016. Videre skal det planlegges for relokalisering av 750 asylsøkere i 2017, ev. med tillegg av plasser som ikke ble fylt i 2016.

UDI skal, med bistand fra POD og PST, månedlig rapportere til Justis- og beredskapsdepartementet om gjennomføringen av relokaliseringene. Det skal i slik rapportering opplyses om:

  • hvor mange relokaliseringsplasser som er tilbudt til hhv. Italia og Hellas,
  • hvor mange asylsøkere som er akseptert relokalisert til Norge fra hhv. Italia og Hellas,
  • hvor mange asylsøkere som er nektet relokalisering til Norge fra hhv. Italia og Hellas,
  • ev. utfordringer etatene har møtt på i forbindelse med relokaliseringsordningen og
  • om hvordan etatene ligger an mht. mål for relokaliseringer i 2016 og 2017.

 

Med hilsen

Snorre Sæther

fungerende ekspedisjonssjef

Elisabeth Rise

fungerende ekspedisjonssjef

 

Kopi til:
Politiets utlendingsenhet
KRIPOS
Utlendingsnemnda
Kongelig norsk ambassade i Aten
Kongelig norsk ambassade i Roma