GI-19/2018 – Internflukt til Kabul

1.             INNLEDNING
Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd. Videre vises det til Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisforeleggelse av 8. november 2018 vedrørende vurderingen av internflukt til Kabul, Afghanistan.

2.             FORSLAGET FRA UDI
UDI har foretatt en fornyet vurdering av om Kabul kan være et trygt og tilgjengelig internfluktområde, etter at UNHCR 30. august 2018 publiserte nye retningslinjer for vurderingen av beskyttelsesbehovet for asylsøkere fra Afghanistan[1]. UNHCR mener blant annet at internflukt til Kabul ikke lenger er mulig, på grunn av den nåværende sikkerhets-, menneskerettighets- og humanitære situasjonen.

UDI mener at den forverrede sikkerhetssituasjonen i Kabul må vektlegges, men konkluderer med at Kabul ikke er utelukket som internfluktalternativ på generelt grunnlag. Om Kabul er et aktuelt internfluktområde vil bero på en individuell vurdering av alle relevante momenter i den enkelte sak.

3.             DEPARTEMENTETS VURDERING
Rett til anerkjennelse som flyktning gjelder ikke dersom en utlending kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det området vedkommende har flyktet fra, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd.

Departementet tar til etterretning at UDI mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Kabul er forverret, og at dette får betydning for vurderingen av om Kabul er et trygt internfluktområde.

En justering av praksis som foreslått vil være i tråd med de vurderinger som for tiden gjøres i det europeiske asylsamarbeidet EASO og vil ikke føre til at Norge får en mer liberal asyl-praksis for Afghanistan enn andre sammenlignbare land.

4.             INSTRUKS
Ved vurderingen av internflukt etter utlendingsloven § 28 femte ledd, kan Kabul etter en individuell vurdering utgjøre et trygt og tilgjengelig internfluktområde for enkelte grupper av søkere. Dersom Kabul ikke anses å utgjøre et trygt og tilgjengelig internfluktområde for en søker, skal UDI vurdere om søkeren kan henvises til et annet trygt og tilgjengelig område i Afghanistan.

UDI må fortløpende vurdere om endringer i landinformasjonen om Afghanistan tilsier endringer i praksis.

5.             IKRAFTREDELSE
Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                 Kaja Kolvig
                                                                                 seniorrådgiver

 

[1] UNCHR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, av 30. august 2018.