GI-20/2010 - Instruks om MUF-forskriften § 5

Instruksen avklarer hvordan Utlendingsdirektoratet (UDI) skal tolke MUF-fordkriften § 5, herunder om aktuelle søkere tilhører personkretsen og videre om det kreves en særskilt søknad for alle som ønsker en oppholdstillatelse i medhold av MUF-forskriften § 5.

Utlendingsdirektoratet,
Postboks 8108 Dep,
0032 OSLO

 

 

Nr.                                              Vår ref                                             Dato
GI-20/2010                                201009403                                     04.10.2010

 


GI-20/2010 – Instruks om MUF-forskriften § 5

Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

UDI har i foreleggelse av 19. august 2010 bedt om noen avklaring vedrørende forståelsen av MUF-forskriften § 5. UDI opplyser at direktoratet i dag har saker til behandling der det høsten 2008 ble søkt om permanent oppholdstillatelse eller fornyelse av oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 2, og hvor søkerne ikke fyller vilkårene for slik tillatelse pga. mangler ved arbeidsforholdet. I disse sakene er det ikke søkt om tillatelse etter MUF-forskriften § 5, men vilkårene for slik tillatelse vil etter det UDI opplyser være oppfylt.

Tolkingsspørsmålene UDI har forelagt departementet gjelder hvorvidt disse søkerne omfattes av den personkretsen som etter § 5 annet ledd annet punktum kan søke om tillatelse etter 1. oktober 2009, og om UDI i så fall av eget tiltak kan vurdere om vilkårene for oppholdstillatelse etter § 5 er oppfylt.

Omfattes de aktuelle søkerne av personkretsen i MUF-forskriften § 5?

Det fremgår av MUF-forskriften § 5 annet ledd første punktum at førstegangs søknad om oppholdstillatelse etter § 5 første ledd må være fremsatt før 1. oktober 2009. Denne fristen gjelder imidlertid ikke for personer som først faller inn under vilkårene i første ledd etter 1. oktober 2009, jf. annet ledd annet punktum.

Bakgrunnen for § 5 annet ledd annet punktum fremgår av rundskriv AI-108/2009, hvor det heter at ”departementet har vurdert det som rimelig at personer som pr. 1. oktober 2009 hadde tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, og dermed ikke hadde grunn til å søke om tillatelse før dette tidspunkt, også skal kunne omfattes av bestemmelsen”. De aktuelle søkerne hadde ikke tillatelse pr. 1. oktober 2009, men de hadde søknader til behandling da. UDI anfører at de samme rimelighetsbetraktninger som det vises til i rundskrivet gjør seg gjeldende for disse søkerne. Det vises videre til utlendingsloven § 61, hvor det fremgår at ”en utlending som søker om fornyelse av en midlertidig oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort”. Utlendingen har dessuten rett til slikt opphold dersom vedkommende søker om fornyelse senest én måned før tillatelsen utløper.

Departementets instruks:

Departementet instruerer med dette om at MUF-forskriften § 5 annet ledd annet punktum skal tolkes slik at også søkere som har søknad om permanent tillatelse eller fornyelse av oppholdstillatelse etter MUF-forskriften til behandling, skal omfattes av personkretsen som er unntatt fra kravet om søknadsfrist i § 5 annet ledd første punktum.

Kreves særskilt søknad?

UDI viser til rundskriv AI-108/2009, hvor det fremgår at ”alle som ønsker en oppholdstillatelse i medhold av MUF-forskriften § 5, må fremme en særskilt søknad om dette”. Direktoratet kan imidlertid ikke se at et krav om særskilt søknad er oppstilt i § 5. Ut fra effektivitetshensyn og hensynet til søkerne anbefaler UDI at direktoratet av eget tiltak skal kunne vurdere om vilkårene etter § 5 er oppfylt uten at det kreves særskilt søknad om dette.

Det fremgår ikke eksplisitt av ordlyden i MUF-forskriften § 5 at det skal søkes særskilt, men i § 5 annet ledd heter det at ”førstegangs søknad om oppholdstillatelse etter første ledd må være fremsatt gjennom politiet før 1. oktober 2009”. Bakgrunnen for denne formuleringen var bl.a. et ønske om å få oversikt over gruppen ved at alle som var aktuelle for å få opphold etter § 5 fikk en klar oppfordring om å fremme søknad om dette innen en bestemt frist. Vilkåret om søknadsfrist må videre ses i sammenheng med vilkåret om at søkeren må ha vært i riket 18. mars 2009, dvs. da ordningen ble kjent, jf. § 5 fjerde ledd.

Departementets instruks:

Bakgrunnen for kravet om særskilt søknad gjør seg ikke gjeldende i like stor grad for den gruppen det her er tale om. Departementet kan ikke se at ordlyden i MUFforskriften § 5 er til hinder for den praksis/lovtolking som UDI foreslår. Det fremgår av § 5 første ledd at det ”kan” gis oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 38, og utlendingsmyndighetene må følgelig ha adgang til å vurdere tillatelse av eget tiltak. Brukerhensyn og effektivitet må dessuten tillegges stor vekt her. Departementet presiserer derfor med dette rundskriv AI-108/2009 på dette punktet. Det innebærer at det for søknader som omfattes av unntak fra søknadsfristen i MUF-forskriften § 5 annet ledd annet punktum ikke skal stilles krav om særskilt søknad.

 

Med hilsen

 


Birgitte Ege e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Signhild N. Blekastad
                                                                                     seniorrådgiver

 

 

Kopi: Utlendingsnemnda,
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet