Kopi:UtlendingsnemndaPolitidirektoratetPolitiets utlendingsenhet         Nr..." />   Kopi:UtlendingsnemndaPolitidirektoratetPolitiets utlendingsenhet         Nr..." />

GI-27/2010 Undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5

Utlendingsdirektoratet

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-27/2010

201004915

08.11.2010

 

 

Vi viser til tidligere kontakt vedrørende undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5. Departementet slutter seg til UDIs foreslåtte opplegg, og vi ber om at UDI starter gjennomføring av en ordning i tråd med dette så snart som mulig. Vi forutsetter at UDI har vurdert forholdet til personopplysningsloven m.m., jf. også UDIs rundskriv RS-2010-155 Verifisering i utlendingssaker.

Vi ber om at UDI gir tilbud om identitetsundersøkelse i tråd med ny ordning til:

  • personer som har en søknad om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UDI, og hvor søknaden ikke er ferdigbehandlet grunnet identitetstvil,
  • personer som har en klage på vedtak etter MUF forskriften § 5 første ledd til behandling (klageforberedelse) i UDI, og hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil, og
  • personer som har en klage på vedtak etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UNE, hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil, og hvor saken sendes tilbake til UDI i tråd med instruks GI-28/2010 (vedlagt).
  • personer som er aktuelle for å fremsette ny søknad etter MUF-forskriften § 5 første ledd, jf. endring i MUF-forskriften av 8. november 2010 og ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010 (vedlagt). Denne gruppen bes samtidig orientert om at det kan fremmes ny søknad innen 15. desember 2010.

Slik identitetsundersøkelse skal bare tilbys personer som pr. dags dato befinner seg i landet.


Personer som ikke har fått ferdigbehandlet søknad om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd utelukkende av andre grunner enn identitetstvil (utenfor personkretsen, kriminalitet mv.) eller som har fått avslag på slik søknad utelukkende av andre årsaker enn tvil om identitet, omfattes ikke.


De som nå får tilbud om undersøkelse av identitet etter ny ordning bør oppfordres til å gi informasjon om navn, fødselsdato, fødested, familieforbindelser, bosted(er), skole, jobb, eiendomsbesittelser m.m. samt foto. Dokumenter som understøtter oppgitt identitet kan etterspørres, men bør ikke kreves. I motsetning til hva som følger av Arbeids- og inkluderingsdepartementets instruks AI-108/2009 av 21. desember 2009, skal det ikke være et absolutt krav at personer som har operert med ulike identiteter, eller der det av andre grunner er tvil om identitet, fremlegger dokumentasjon på oppgitt identitet for at vilkåret om kjent identitet i MUF-forskriften § 5 fjerde ledd kan anses oppfylt. For øvrig gjelder AI-108/2009.

 

Det bør settes en frist på tre uker for å samtykke til undersøkelse av identitet etter ny ordning. I informasjonsopplegget for ordningen bør viktigheten av at søkerne nå oppgir riktig identitet til norske myndigheter presiseres. Videre bør UDI gjøre det klart at identitetsundersøkelse etter ny ordning ikke nødvendigvis vil få avgjørende betydning for utfallet av saken.Med hilsen
Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                       Birgitte Ege
                                                                                       avdelingsdirektør

 

Vedlegg:        
1. Instruks GI-28/2010
2. Ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010
3. Forskrift om endring i MUF-forskriften

 


Vedlegg 1: Instruks GI-28/2010

 

Utlendingsnemnda

 

Kopi:
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-28/2010

201004915

08.11.2010

 

Retur av saker til UDI for tilbud om identitetsundersøkelse

Justisdepartementet viser til vedlagte instruks GI-27/2010 til UDI vedrørende undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5.

I instruksen bes UDI gi tilbud om identitetsundersøkelse bl.a. til personer som har en klage på vedtak etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UNE, og hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil.

Departementet instruerer med dette UNE om at saker som nevnt ovenfor returneres til UDI, slik at UDI kan tilby søkeren identitetsundersøkelse og ev. foreta ny vurdering av søknaden.

 


Med hilsen

 

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør

                                                                                     


Vedlegg:       
Instruks GI-27/2010

 

 

 

 

Vedlegg 2: Ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010

 

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

 

Kopi:
Politiets utlendingsenhet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-12/2010

201004915

08.11.2010

 

 

Ikrafttredelse av endring i MUF forskriften § 5 – adgang til å søke på nytt etter avslag på grunn av identitetstvil

Justisdepartementet har 8. november 2010 foretatt en endring i midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge (MUF-forskriften) § 5. Endringen trer i kraft 1. desember 2010.

Etter MUF-forskriften § 5 nytt femte ledd kan personer som tidligere har søkt om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd og fått avslag, nå søke på nytt. Med ”avslag” skal her forstås endelig vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate landet, dvs. avslag i UDI som ikke er påklaget innen utløpet av klagefristen samt vedtak i UNE som ikke tar klagen til følge.

Kun personer som har fått avslag fordi identiteten ikke anses kjent, enten på dette grunnlag alene eller hvor identitetstvil var én av flere grunner til avslaget, kan søke på nytt. Det er en forutsetning at søkeren samtidig med innlevering av søknaden samtykker til ny undersøkelse av identitet, se Justisdepartementets instruks GI-27/2010 
- Undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5, hvor UDI pålegges å tilby ny identitetsundersøkelse også til nevnte persongruppe.

Søknaden må fremsettes for politiet i det distrikt utlendingen oppholder seg innen 15. desember 2010. Det er videre et vilkår at søkeren var i riket 8. november 2010. For øvrig gjelder vilkårene i MUF-forskriften § 5.Med hilsen

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef
  
                                                                                       Birgitte Ege
                                                                                       avdelingsdirektør

                                                                                                                           

Vedlegg:
Forskrift om endring i MUF-forskriften

 

Vedlegg 3: Forskrift om endring i MUF-forskriften

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

 
Fastsatt av Justis- og politidepartementet 8. november 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge skal § 5 nytt femte ledd lyde:

Personer som har fått avslag på søknad etter første ledd helt eller delvis fordi identiteten ikke er kjent, kan fremsette ny søknad gjennom politiet før 15. desember 2010, forutsatt at utlendingen samtykker til ny undersøkelse av identitet. Bare personer som var i riket 8. november 2010 kan fremsette søknad etter første punktum.

 

Nåværende femte ledd blir sjette ledd.

 

II

 

Endringen trer i kraft 1. desember 2010.