GI-28/2010 Retur av saker til UDI for tilbud om identitetsundersøkelse

Utlendingsnemnda

 

Kopi:
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-28/2010

201004915

08.11.2010

 

Justisdepartementet viser til vedlagte instruks GI-27/2010 til UDI vedrørende undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5.

I instruksen bes UDI gi tilbud om identitetsundersøkelse bl.a. til personer som har en klage på vedtak etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UNE, og hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil.

Departementet instruerer med dette UNE om at saker som nevnt ovenfor returneres til UDI, slik at UDI kan tilby søkeren identitetsundersøkelse og ev. foreta ny vurdering av søknaden.

 


Med hilsen

 

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør

                                                                                     


Vedlegg:       

1. Instruks GI-27/2010

 

 

 

 

Vedlegg 1: Instruks GI-27/2010Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI27/2010                                    201004915                              08.11.2010

 

Retur av saker til UDI for tilbud om identitetsundersøkelse


Vi viser til tidligere kontakt vedrørende undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5. Departementet slutter seg til UDIs foreslåtte opplegg, og vi ber om at UDI starter gjennomføring av en ordning i tråd med dette så snart som mulig. Vi forutsetter at UDI har vurdert forholdet til personopplysningsloven m.m., jf. også UDIs rundskriv RS-2010-155 Verifisering i utlendingssaker.

Vi ber om at UDI gir tilbud om identitetsundersøkelse i tråd med ny ordning til:

  • personer som har en søknad om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UDI, og hvor søknaden ikke er ferdigbehandlet grunnet identitetstvil,
  • personer som har en klage på vedtak etter MUF forskriften § 5 første ledd til behandling (klageforberedelse) i UDI, og hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil, og
  • personer som har en klage på vedtak etter MUF-forskriften § 5 første ledd til behandling i UNE, hvor førsteinstansens avslag skyldes identitetstvil, og hvor saken sendes tilbake til UDI i tråd med instruks GI-28/2010 (vedlagt).
  • personer som er aktuelle for å fremsette ny søknad etter MUF-forskriften § 5 første ledd, jf. endring i MUF-forskriften av 8. november 2010 og ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010 (vedlagt). Denne gruppen bes samtidig orientert om at det kan fremmes ny søknad innen 15. desember 2010.

Slik identitetsundersøkelse skal bare tilbys personer som pr. dags dato befinner seg i landet.


Personer som ikke har fått ferdigbehandlet søknad om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd utelukkende av andre grunner enn identitetstvil (utenfor personkretsen, kriminalitet mv.) eller som har fått avslag på slik søknad utelukkende av andre årsaker enn tvil om identitet, omfattes ikke.


De som nå får tilbud om undersøkelse av identitet etter ny ordning bør oppfordres til å gi informasjon om navn, fødselsdato, fødested, familieforbindelser, bosted(er), skole, jobb, eiendomsbesittelser m.m. samt foto. Dokumenter som understøtter oppgitt identitet kan etterspørres, men bør ikke kreves. I motsetning til hva som følger av Arbeids- og inkluderingsdepartementets instruks AI-108/2009 av 21. desember 2009, skal det ikke være et absolutt krav at personer som har operert med ulike identiteter, eller der det av andre grunner er tvil om identitet, fremlegger dokumentasjon på oppgitt identitet for at vilkåret om kjent identitet i MUF-forskriften § 5 fjerde ledd kan anses oppfylt. For øvrig gjelder AI-108/2009.

 

Det bør settes en frist på tre uker for å samtykke til undersøkelse av identitet etter ny ordning. I informasjonsopplegget for ordningen bør viktigheten av at søkerne nå oppgir riktig identitet til norske myndigheter presiseres. Videre bør UDI gjøre det klart at identitetsundersøkelse etter ny ordning ikke nødvendigvis vil få avgjørende betydning for utfallet av saken.Med hilsen
Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                       Birgitte Ege
                                                                                       avdelingsdirektør

 

Vedlegg:        
Instruks GI-28/2010
Ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010
Forskrift om endring i MUF-forskriften