GI-29/2010 - Utsatt iverksettelse av vedtak etter MUF-forskriften § 5

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Nr.
GI-29/2010

Vår ref.
201004915

Dato
08.11.2010

 

Utsatt iverksettelse av vedtak etter MUF-forskriften § 5

 

Justisdepartementet viser til forskrift om endring i MUF-forskriften § 5 med tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010 (vedlagt), hvor det fremgår at personer som tidligere har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd, kan fremsette ny søknad. Forskriften trer i kraft 1. desember 2010.

Etter utlendingsloven § 90 syvende ledd siste punktum kan departementet instruere UDI og UNE om å utsette iverksettingen av en bestemt type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i lov eller forskrift.

Departementet instruerer herved UDI og UNE om å instruere politiet om å utsette iverksettelsen av vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate landet (dvs. avslagsvedtak fra UDI som ikke er påklaget innen utløpet av klagefristen eller hvor det ikke er gitt utsatt iverksettelse samt vedtak fra UNE hvor klagen ikke tas til følge), i saker vedrørende personer som er aktuelle for å fremsette ny søknad etter MUFforskriften § 5 første ledd (dvs. personer som har fått avslag fordi identiteten ikke anses kjent), jf. UDI og UNEs instruksjonsadgang overfor politiet etter utlendingsloven § 90 syvende ledd første og annet punktum, inntil ovennevnte forskriftsendring trer i kraft 1. desember 2010.

 

Med hilsen

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                      Birgitte Ege
                                                                                      avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
1. Forskrift om endring i MUF-forskriften
2. Ikrafttredelsesrundskriv G-12/2010

 

Vedlegg 1: Forskrift om endring i MUF-forskriften

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

 
Fastsatt av Justis- og politidepartementet 8. november 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge skal § 5 nytt femte ledd lyde:

Personer som har fått avslag på søknad etter første ledd helt eller delvis fordi identiteten ikke er kjent, kan fremsette ny søknad gjennom politiet før 15. desember 2010, forutsatt at utlendingen samtykker til ny undersøkelse av identitet. Bare personer som var i riket 8. november 2010 kan fremsette søknad etter første punktum.

Nåværende femte ledd blir sjette ledd.

 II

Endringen trer i kraft 1. desember 2010.

 

 

Vedlegg 2: Ikraftredelsesrundskriv G-12/2010

 

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

 

Kopi:
Politiets utlendingsenhet

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-12/2010

201004915

08.11.2010

 

Ikrafttredelse av endring i MUF forskriften § 5 - adgang til å søke på nytt etter avslag på grunn av identitetstvil

 

Justisdepartementet har 8. november 2010 foretatt en endring i midlertidig forskrift 13. november 2009 nr. 1369 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge (MUF-forskriften) § 5. Endringen trer i kraft 1. desember 2010.

Etter MUF-forskriften § 5 nytt femte ledd kan personer som tidligere har søkt om oppholdstillatelse etter MUF-forskriften § 5 første ledd og fått avslag, nå søke på nytt. Med ”avslag” skal her forstås endelig vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate landet, dvs. avslag i UDI som ikke er påklaget innen utløpet av klagefristen samt vedtak i UNE som ikke tar klagen til følge.

Kun personer som har fått avslag fordi identiteten ikke anses kjent, enten på dette grunnlag alene eller hvor identitetstvil var én av flere grunner til avslaget, kan søke på nytt. Det er en forutsetning at søkeren samtidig med innlevering av søknaden samtykker til ny undersøkelse av identitet, se Justisdepartementets instruks GI-27/2010 - Undersøkelse av identitet i saker etter MUF-forskriften § 5, hvor UDI pålegges å tilby ny identitetsundersøkelse også til nevnte persongruppe.

Søknaden må fremsettes for politiet i det distrikt utlendingen oppholder seg innen 15. desember 2010. Det er videre et vilkår at søkeren var i riket 8. november 2010. For øvrig gjelder vilkårene i MUF-forskriften § 5.
Med hilsen

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef
  
                                                                                       Birgitte Ege
                                                                                       avdelingsdirektør

                                                                                                                           

Vedlegg:
1. Forskrift om endring i MUF-forskriften