Helse Sør-Øst: Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

 Last ned brevet i pdf-format

1. Innledning

Det vises til brev av 7. juli 2011 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialist-helsetjenesten, jf tillegg til oppdragsdokumentet for 2011.  I brevet vises det til at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om opprettelse av nye nasjonale tjenester foreslått i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) i forbindelse med fremleggelse av Prp 1 S for 2012.

Det vises videre til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2012, jf. rettebrev til Stortinget av 26. oktober 2012, der det foreslås å styrke bevilgningene til regionale helseforetak med i alt 41 mill. kroner for å understøtte oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning ved de nye nasjonale tjenestene. Styrkingen fordeler seg med 15 mill. kroner til kap. 732.72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, 5,25 mill. kroner til kap. 732.73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, 0,75 mill. kroner Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF og 20 mill. kroner til kap. 732.78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester (fordelt med 14 mill kroner til Helse Sør-Øst RHF, 2 mill. kroner til Helse Midt-Norge RHF og 4 mill kroner til Helse Nord RHF). Stortinget har sluttet seg til dette, jf. Innst. S nr. 11 (2011-2012).

Sist vises det til søknad fra Helse Sør-Øst RHF av 22. september 2011 om opprettelse av nye nasjonale tjenester.

2. Godkjenning av nye nasjonale og flerregionale behandlingstjenester fra 2012

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-2, første ledd, godkjenner departementet følgende nye nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i Helse Sør-Øst RHF fra 2012:

Nasjonale behandlingstjenester

 1. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev
 2. Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader
 3. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn
 4. Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom
 5. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi)
 6. Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi
 7. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis
 8. Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom
 9. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering av pasienter med særlige behov [Diakonhjemmet sykehus].

Flerregionale behandlingstjenester

Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF

1. Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

2. Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom, jf. brev av 7.7.2011

3. Godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester fra 2012

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-5, som gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste, godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet følgende nye nasjonale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst RHF:

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring, helse og alderspsykiatri
 2. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
 3. Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
 4. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
 5. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 6. Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser)
 7. Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner
 8. Nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Vedr Nasjonal behandlingstjeneste for personer utsatt for biologisk eller kjemisk agens/ radioaktiv stråling (NBC-skader)

Nasjonal behandlingstjeneste for personer utsatt for biologisk eller kjemisk agens/radioaktiv stråling (NBC skader) ble godkjent i brev av 07.07. 2011.  I brevet vises det til at behandlingstjenesten var under evaluering, og at dette eventuelt kunne medføre fremtidige endringer i organisering av funksjonen.  Departementet vil på bakgrunn av den gjennomførte evalueringen videreføre den nasjonale behandlingstjenesten i tråd med godkjenningen av 07.07.2011. Departementet ber Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Helsedirektoratet, å følge opp relevante anbefalinger i Helsedirektoratets rapport Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin 2011 (IS-1917) og sikre at kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialist-helsetjenesten og veileder ivaretas.

Vedr Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (inkludert LAR)

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (inkludert LAR) godkjennes med forbehold om eventuelle justeringer når evalueringen i Helsedirektoratet av kompetansesentrene på rusfeltet vil foreligge i løpet av vinteren 2012.

Vedr. Nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Søknad om opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelses-syndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) i Helse Sør-Øst RHF har vært forelagt Helsedirektoratet for en faglig vurdering. Helsedirektoratet anbefaler at kompetansetjenesten opprettes og at det allerede er bygget opp et tilbud ved Oslo Universitetssykehus HF. Helsedirektoratet uttaler videre at fagmiljøet ved Oslo Universitetssykehus HF synes å innfri de krav som er satt i forskrift og veileder for etablering av nasjonale tjenester.

Det vil fra 2012 bli overført 2 mill. kroner fra kap 781.79 til Helse Sør-Øst RHF for å understøtte etableringen av en nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Vedr. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (godkjent 7.7.2011)

Tjenesten utvides med alderspsykiatri. Nytt navn er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring, helse og alderspsykiatri.

Vedr. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer i Helse Vest RHF

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer i Helse Vest RHF ble godkjent i brev av 07.07.2011. Den nasjonale kompetansetjenesten omfatter kompetanseutvikling og kompetansespredning om narkolepsi.  Departementet ber om at den nasjonale kompetansetjenesten i Helse Bergen HF, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi, NK ved Oslo Universitetssykehus, og Regionalt fagmiljø ved Oslo universitetssykehus HF som leder et prosjekt om utvikling av ny metode for måling av hypokretin som en markør for narkolepsi, tar særskilt ansvar for oppbygging og spredning av kompetanse for tidlig identifisering, utredning, diagnostisering og behandling av barn som har utviklet narkolepsi til hele helsetjenesten.  Det vises til brev til Helse Vest RHF om godkjenning av nye nasjonale tjenester for 2012.

Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med oppdatert oversikt over godkjente nasjonale tjenester vil bli lagt ut på departementets nettsider

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland e.f.
konst. ekspedisjonssjef 


Maiken Engelstad
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Helsedirektoratets rapport Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin 2011 (IS-1917)

Kopi:

Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helsedirektoratet
Statens strålevern
Nasjonalt folkehelseinstitutt