Grønnbok om realkreditt i EU

Frist: 04.11.05

EU-kommisjonen har lagt frem en grønnbok om realkreditt i EU. Den bygger på Kommisjonens anbefaling om forhåndsopplysninger fra långivere som tilbyr boliglån. Grønnboken sendes nå på høring. (14.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200506333 EP HCH/ANO

14.09.2005Grønnbok om realkreditt i EU

Kommisjonen la 19. juli 2005 frem en grønnbok om realkreditt i EU, KOM(2005) 327.

Kopi av grønnboken i dansk versjon ligger vedlagt. Nærmere informasjon om bakgrunnen for grønnboken kan finnes på Kommisjonens nettsted.

Grønnboken bygger videre på Kommisjonens anbefaling 2001/93 EF om forhåndsopplysninger fra långivere som tilbyr boliglån. Anbefalingen er tatt inn som en del av EØS-avtalen.

Kommisjonen har bedt om synspunkter på grønnboken innen 30. november 2005. Spørsmålene som tas opp, har en side til flere av Justisdepartementets ansvarsområder. Det vil derfor kunne være aktuelt for Justisdepartementet å komme med innspill til grønnboken. Dersom høringsinstansene i den forbindelse har merknader til grønnboken, kan disse sendes til Justisdepartementet, gjerne per e-post til: andreas.nordby@jd.dep.no, innen 4. november 2005.

Departementet tar dessuten gjerne imot kopier av eventuelle egne bidrag fra interesseorganisasjoner og lignende som sendes direkte til Kommisjonen. Eventuelle bidrag fra departementene bør koordineres av Justisdepartementet.Med hilsen

Hege C. Haukaas e.f.
lovrådgiver

Andreas Nordby
førstekonsulent

Departementene

Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gjeldsoffer-Alliansen
Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsføringsforeningen i Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk forening for bygg- og entrepriserett
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens institutt for forbruksforskning
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund