Rapporter og planer

Grunnlag for drøftinger om en ny IA-avtale

Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Rapporten oppsummerer erfaringene med IA-avtalen i inneværende periode, og klargjør og drøfter sentrale premisser for det videre IA-samarbeidet.

Hovedmålet for en ny IA-avtale bør etter arbeidsgruppens mening være å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Arbeidsgruppens rapport (pdf)