Handlingsplan for eldreomsorgen

Handlingsplan for eldreomsorgen

Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997 i St.meld.nr.50 (1996-97). Planen gjelder for perioden fram til 2001.

 

Fylkesmannen og fylkeslegen i det enkelte fylke følger opp handlingsplanen i forhold til kommunene. Videre er Husbankens regionkontorer ansvarlige for behandling av kommunenes søknader om tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet ved prosjektleder Steinar Barstad tlf. 22 24 86 89, seniorrådgiver Øyvind Brandt tlf. 22 24 85 78.

 

Innhold:

 

Husbankens oppsummering mai 2004 

Sluttrapporter fra fylkesmennene

Pressemeldinger

Rundskriv

 • I-55/2001
  Handlingsplan for eldreomsorgen. Rapportering av resultat- og plandata fra helse- og sosialtjenesten 2001 – 2005
 • I-50/2001
  Statsbudsjettet 2002 - oversikt over tilskudd til kommunene m.v. på sosial- og helsedepartementets budsjett
 • I-1/2001
  Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2001
  Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene
 • I-29/2000
  Rapportering av resultat- og plandata fra helse- og sosialtjenesten 2000-2004
 • I-1/2000
  Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2000
 • I-50/99
  Statsbudsjettet 2000 – oversikt over tilskudd til kommunene m.v. på Sosial- og helsedepartementets budsjett
 • I-30/99
  Handlingsplaner og kommunal planlegging

Rapporter

 • HPE-2006
  Fylkesrapporter 2006
 • HPE-2/2005
  Fylkesrapporter høsten 2005
 • HPE-1/2005
  Personellsituasjonen og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger
 • HPE-2/2004
  Personellsituasjonen og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger
 • HPE-1/2004
  Personellsituasjonen, rekruttering, kompetanse og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger
 • HPE-1/2003
  Kommunale erfaringer og utfordringer
 • HPE-1/2001
  Resultater, planer og prognoser
 • HPE 2/2000
  Statusrapport med vekt på kommunale variasjoner
 • HPE 1/2000
  Resultater og planer etter to år
 • HPE 2/1999
  Resultater og planer
 • HPE 1/1999
  Resultatrapport 1998 Nye plantall 1999 - 2002
 • I-0971 B
  Rapport om sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og omsorgstjeneste
 • Rapport frå ei arbeidsgruppe om "Rettslege spørsmål som gjeld etablering av sjukeheimar, omsorgsbustader m.v. i utlandet med tilskot frå Husbanken"

Brosjyrer

 • I-0907 B (bokmål) / N (nynorsk) / S (samisk) / E (engelsk) / F (fransk)
  Handlingsplan for eldreomsorgen - Trygghet - respekt - kvalitet
 • I-29/97 B
  Omsorgsbolig - en veileder

Stortingsmeldinger