Handlingsplan for forebygging av kriminalitet

(2013–2016)

Denne handlingsplanen vektlegger forebygging av kriminalitet begått av barn og unge. Målet er å hindre at barn og unge utvikler negativ atferd og begår lovbrudd. Når lovbrudd allerede er begått er målet å hindre at det skjer igjen.

Denne handlingsplanen vektlegger forebygging av kriminalitet begått av barn og unge. Målet er å hindre at barn og unge utvikler negativ atferd og begår lovbrudd. Når lovbrudd allerede er begått er målet å hindre at det skjer igjen.

Handlingsplanen er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med seks andre departement. Den inneholder 31 tiltak, blant annet styrking av politirådene i kommunene, økt kunnskap om forebygging og bedre oppfølging av unge lovbrytere. Den inneholder også tiltak på rusfeltet, innsats mot mobbing, tiltak for å sikre gjennomføring av videregående skole og oppfølging av unge i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et levende arbeidsverktøy, der tiltakene kan utvikles også underveis i planperioden. For å følge arbeidet med handlingsplanen vil det bli utarbeidet og publisert årlige rapporter om status for tiltakene i planen.