Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015

Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill.

Handlingsplan mot spillproblemer (.pdf)

Forord
Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill.

De siste årene har regjeringen tatt flere grep for å begrense slike problemer i Norge. Forbudet mot gevinstautomater som ble satt i verk 1. juli 2007, er det viktigste enkelttiltaket for å bekjempe spille-avhengighet. Norsk Tipping har brukt adferdsregulerende verktøy, som beløpsgrenser og aldersgrenser, for å begrense spillproblemer som følge av deres spilltilbud. Regjeringen har også vedtatt flere endringer i regelverket for bingo for å sikre at denne spillformen ikke fører til nye sosiale problemer. Samtidig er en regulering, der de største pengespillene tilbys innenfor en enerettsmodell, et godt instrument for å sikre en offentlig styring av pengespillmarkedet. Vi har i dag god kunnskap om problemer relatert til lovlige pengespill i Norge. Mye tyder på at omfanget av disse problemene er redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført har hatt en god effekt. Men at tiltakene har virket, betyr ikke at vi har løst problemene med spillavhengighet en gang for alle. Vi må derimot stadig styrke arbeidet mot spillavhengighet og for et ansvarlig spilltilbud.

I denne sammenhengen har den nye handlingsplanen mot spillavhengighet stor betydning. Pengespillmarkedet gjennomgår stadige endringer. Nye former for teknologi for formidling av spill tas i bruk. Vi må tilpasse tiltakene til denne utviklingen.

Handlingsplanen vil kunne bidra til at utviklingen av eksisterende pengespill og etablering av nye spill ikke fører til nye sosiale problemer.

Vi har ikke tilsvarende oversikt over utviklingen i problemskapende bruk av dataspill. Men vi vet at antall henvendelser til Hjelpelinjen for spilleavhengige og behandlingsapparatene øker. Den forrige handlingsplanen har hatt som mål å redusere problemer knyttet til dataspill. Vi viderefører dette målet i den nye handlingsplan. Samtidig vil vi rette mer oppmerksomhet mot dataspill og hvilken effekt slike spill har. Dette er særlig viktig overfor barn og unge som vokser opp med helt andre teknologiske muligheter enn tidligere generasjoner.

Den nye handlingsplanen tar for seg både pengespill og dataspill. Planen er et viktig verktøy for å skaffe kunnskap om spilleadferd i befolkningen. Den er også et verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

Oslo, desember 2012

Hadia Tajik