Havressurslova

Nærings- og fiskeridepartementet

LOV-2008-06-06-37 Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter