Forskrift om krav til leider på fartøy

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 22.03.2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34.

Forskrift om krav til leider på fartøy som er underlagt havressurslovgivningen

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å sikre kontrollmyndighetenes  personell trygg atkomst til fartøy i sjøen for gjennomføring av kontroll med overholdelse av havressurslovgivningen.

§2 Virkeområde 

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy ved kontroll av bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av havressurslova eller annen havressurslovgivning.

 § 3 Krav til leider

 Fartøy nevnt i § 2 skal ha leider som er egnet for å ta om bord inspektør og som oppfyller kravene i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 6-6.

Leideren skal være klar til bruk på kort varsel fra kontrollmyndighetene.

 Fartøyfører og rederi er ansvarlig for at leideren til enhver tid er i forsvarlig stand, og at den blir forsvarlig rigget ved bruk.

 § 4 Straff

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

§ 5 Ikrafttredelse

 Forskriften trer i kraft 1.mai 2016. 

Tilhørende lov