Høring - forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026

Bakgrunnen for forslaget er at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2021

Vår ref.: 21/2176

Høring - forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026

Høringsbrevet i pdf-format

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften). Høringsnotatet inneholder videre forslag om endrede konsesjonsvilkår som skal gjelde ved en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem år fra 2022 til 2026.

Bakgrunnen for forslaget er at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen. Mens riksdekkende kanaler ble digitalisert i 2017, fikk lokalradioene anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021. Etter departementets vurdering er det behov for ytterligere en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem år frem til 2026. Medietilsynets rapport «FM etter 2021» dannet grunnlag for en plan for dette som ble fremlagt for Stortinget i Prop. 1 S (2019-2020). Forslagene i høringsnotatet følger opp den fremlagte planen.

Hovedgrepene som foreslås i høringsnotatet er:

  • Eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM forlenges i fem år fra 2022 til 2026.
  • Konsesjonsvilkår for ikke-kommersielle lokalradioer i de såkalte slukkeområdene (dvs. områdene i og rundt de fire største byene) strammes noe inn. Den foreslåtte innstrammingen innebærer at et eksisterende øvre tak på reklame- og sponsorinntekter i slukkeområdene erstattes med et forbud mot reklame, sponsing og produktplassering i nevnte områder. Videre foreslås å erstatte eksisterende forbud mot sam- og videresending for FM-radioer i slukkeområdene med et konsesjonsvilkår om at konsesjonærer i slukkeområder selv må benytte konsesjonen.
  • Det gjøres nødvendige tilpasninger i kringkastingsforskriften. Ved tre ulike forskrifter har Medietilsynet i dag fått delegert kompetanse til å tildele konsesjoner for riksdekkende kringkasting av fjernsyn og radio, samt radio på lang- og mellombølge, AM. Departementet forslår at Medietilsynets kompetanse til å tildele nevnte konsesjoner blir hjemlet i ny § 1-4 i kringkastingsforskriften, og at de tre delegasjonsforskriftene blir opphevet. Videre foreslås at Medietilsynet i nytt § 7-1 tredje ledd og § 7-4 tredje ledd gis adgang til å vurdere hensiktsmessigheten ved overføring og nytildeling av konsesjoner for lokalradio på FM. Departementet foreslår videre at det ikke gis anledning til overføring (nytt § 7-1 fjerde ledd) og nytildeling (endret § 7-4 første ledd) av analoge lokalradiokonsesjoner i slukkeområdene i forlengelsesperioden fra 2022 til 2026. Departementet ber dessuten om høringsinstansenes syn på om Medietilsynet bør gis adgang til å legge vekt på om en konsesjonær tidligere er ilagt sanksjon for brudd på regler gitt i kringkastingsregelverk eller konsesjonsvilkår når en søknad om nytildeling eller overføring av analog lokalradiokonsesjon skal vurderes.

Høringsfristen er 17. juni 2021.

For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2847404. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Eckblad
seniorrådgiver

 

 

Abelia

Acem

Ahmadiyya Muslim Jama'at

Akademikerne

A-Media As

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Argus Bodø As

Asker og Bærum Lokalradio As

Askøy Nærradiolag

Bauer Media Group

Beiarradioen

Bording Media ENK

Budstikka Media Trøndelag Sa

Bygderadio Vest AS

Bykle Radio

Departementene

Domstoladministrasjonen

Drangedal Nærradio BA

Euro Vision Network AS

Evangeliets Røst

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Fjordingen As

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Foreningen Bergen Kringkaster

Foreningen Radio Porsanger

Form Media

Grønn Kringkasting As

Guovdageainnu Lagasradio

Haugaland Kraft Fiber As

Hjalarhornet Radio As

Hovedorganisasjonen Virke

Hutchinson As

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Håpets Røst Ans

Innvandrernes Landsorganisasjon

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for Journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for Samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseforeningen for Radio Harstad

Jan Arve Gjøvik ENK.

Jeppsson Media Radio Riks

Jæren Misjonsradio

Jærradioen As

Jærradiogruppen As

Konkurransetilsynet

Kristent Radioforum

Kristiansand Lokalradio As

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturbørsen As

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lo i Grenland

Lokalradioene i Innlandet As

Lokalradioens Venner 

Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Maran Ata Menigheten i Oslo

Maur Prosjekter Anner Urstad

Mediagruppen Grenland

Mediahuset Naust Media

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Ksu 24/7 As

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Medlemsforening Radio Nord Norge

Misjonsradioen Agder

Molde Nærradio As

Morgenradioen As

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Nea Radio As

New Life Ålesund Bibel Og Misjonssenter

NLM Molde Misjonsforsamling

Nordavis As

Nordfjord Nærradio Sa

Nordic Entertainment Group Norway AS

Nordisk Kristen Kringkasting

Norea Mediemisjon

Noregs Mållag

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalkringkasting As

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting As

Nrj Norge As

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge As

P5 Radio Halve Norge As

P7 Kristen Riksradio

Pakistansk Ungdomsforening

Pinsemenigheten Betania

Ptro

Radio 102 As

Radio 3 Bodø As

Radio 7 AS

Radio America Latina

Radio Atlantic Ryfylkeradioen As

Radio Bardufoss As

Radio Bø Sa

Radio Domen Al

Radio Dsf

Radio E6 As

Radio Evje As

Radio Folgefonn

Radio Grenland As

Radio Hallingdal

Radio Helgeland As

Radio Hurum Ba

Radio Inter Fm

Radio Kongsvinger As

Radio Korgen Ba

Radio Kvinesdal Al

Radio L Lillesand Nærradio As

Radio Loland Sa

Radio Luster

Radio Lyngdal Ba

Radio Mehamn Al

Radio Meløy Sa

Radio Metro As

Radio Midt Troms As

Radio Midtfylket As

Radio Nord Norge Jitse Jonathan Buitink

Radio Nordkapp Sa

Radio Nordsjø As

Radio Randsfjord As

Radio Rjukan As

Radio Rox As

Radio Røst

Radio Salten As

Radio Sandefjord As

Radio Sentrum

Radio Sotra As

Radio Sunnhordland As

Radio Sunnmøre

Radio Tamil / Then Tamil Osai

Radio Toten

Radio Tromsø As

Radio Tønsberg As

Radio Vest Telemark As

Radio Værøy Ba

Radio Øksnes Ba

Radio Øst As

Radio Ålesund As

Radio Åmot Einar Øfstaas

Radiolink Telemark As

Radionordvest

Radiorakel

Radios Sa

Regelrådet

Riksmålsforbundet

Rissa Radio Sa

Rnr Kanal3gruppen Østlandet Og Buskerud Radiolag M.L.E

Romsdals Budstikke As

Sametinget

Sandefjord Misjonssamband

Scandinavian Satellite Radio

SMB Norge

Språkrådet

Stiftelsen Danvik

Stiftelsen Studentradioen i Bergen

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Studentradioene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Syvendedags Adventistkirken - Betel Menighet

Sørlandsradioen As

Tech Media Bureau Rolf Pedersen

Teknologirådet

Tromsø Media As

Valdres Radio

Viken Fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Voice Of Norway

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund