Høring - forslag til endringer i passloven mv - utvidet adgang for politiet til å benytte opplysninger fra passregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2013

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Forbrukerombudet
 • Generaladvokaten
 • Juridisk faktultet, Universitetet i Bergen
 • Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Juridisk faktultet, Universitetet i Tromsø
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Konkurransetilsynet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Personvernnemnda
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Post- og teletilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Økokrim
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Bedriftsforbundet
 • Civita
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • DIXI ressurssenter for voldtatte, Oslo og Stavanger
 • Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Forsvarergruppen av 1977
 • ICJ Norge
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunenes sentralforbund
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Mira ressurssenter
 • Norges Juristforbund
 • Norges politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Personvernnemnda
 • Politiembetsmennenes landforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse (SKUP)

 

 

 

Til toppen