Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Vår ref.:

Høringsnotat om allmennkringkastingsplakat for NRK

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til en allmennkringkastingsplakat for NRK. Hensikten med forslaget er å nedfelle de overordnede kravene til NRKs allmennkringkastingstilbud i et eget dokument. Dette dokumentet kalles en allmennkringkastingsplakat, og vil danne grunnlag for Stortingets og regjeringens styring av NRKs samfunnsoppdrag. Etter høringen vil departementet oversende et forslag til allmennkringkastingsplakat til Stortinget.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 1. september 2007.

Høringsnotatet er også lagt ut på Internett:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer.html?id=1958

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges evt. underliggende etater. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse. Vi ber om at evt. høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til

e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen 

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Høringsnotatet ligger i PDF-format her.

Departementene

Abelia

Akademikerne

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen ASA

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

BONO

Canal Digital Norge AS

Canal+ Norge

Deltasenteret

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske kirke

Det norske Arbeiderparti

Det teologiske Menighetsfakultet

Døves Video

Edda Media

Elektro- og Elektronikkbransjen

Familie & Medier

FONO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fremskrittspartiet

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Get

GRAFILL

GRAMART

GRAMO

Handelshøyskolen, BI

Human-Etisk Forbund

Høgskulen i Volda

Høyre

IFPI-Norge

IKT-Norge

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for samfunnsøkonomi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kanal24 Norge AS

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrebefolkningen og myndighetene

Kopinor

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kristelig folkeparti

KS

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsorganisasjonen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LINO - forvaltningsorganisasjonen

Lytterforeningen for klassisk musikk

Magasin- og Ukepresseforeningen

Markedsrådet

MediaNordix AS

Mediebedriftens Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

MTV Networks

Musikernes Fellesorganisasjon

Nera AS

Nokia Norge AS

NOPA

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handelshøyskole, Bergen

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Televisjon AS

Norkring AS

Norsk Artistforbund

Norsk Aller AS

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Oversetterforening

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Teater- og Orkesterforening

Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kveners Forbund

NORWACO

NRK AS

NTB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

Riksmålsforbundet

Riksrevisjonen

RiksTV

Sametinget

Samisk Kunstnerråd

Schibsted ASA

Senter for medieøkonomi, BI

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Språkrådet

Telenor ASA

Telenor Broadcast AS

Teleplan AS

TONO

Tros- og livssynssamfunn

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim, NTNU

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsgruppens hovedorganisasjon

Venstre

Viasat AS

Videobransjens Felleskontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Åpen kanal