Høring - Allmenngjøring for renholdsbedrifter

Resultat: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2012

Vår ref.: 12/2542

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR RENHOLDSBEDRIFTER

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til videreføring av forskrift 21. juni 2011 nr. 673 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter på høring. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter 2010-2012 mellom NHO og NHO Service på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den andre.

Det følger av allmenngjøringsloven § 4 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Overenskomst for renholdsbedrifter 2010-2012 ble avløst av en ny avtale 15. juni 2012. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring på grunnlag av Overenskomst for renholdsbedrifter 2012 - 2014 i brev 28. juni 2012. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringen om allmenngjøring

Vilkåret for fortsatt allmenngjøring

I begjæringen har LO vist til at gjeldende allmenngjøringsforskrift har virket i bare knapt 10 måneder, og at det vil være behov for allmenngjøring i en lengre periode før det kan forventes full effekt av vedtaket.

LO viser til redegjørelse innhentet fra Arbeidstilsynet hvor det framgår at det i 2011 og 2012 er gitt 655 reaksjoner i renholdsbransjen. Av dette er 52 pålegg gitt om lønn med hjemmel i allmenngjøringsforskrift og lov. Det er i tillegg gitt 21 pålegg med hjemmel i arbeidsmiljøloven om beregningsgrunnlaget for lønn og utbetaling av overtid.

Arbeidstilsynet skriver i sin redegjørelse:

"I sum dekker dette funn i tilsynet i renholdsbransjen og er i samsvar med de problemene vi ser i bransjen. Allmenngjøringen er relativt ny slik at det største trykket på dette tilsynet er i 2012. Vi regner derfor med at pålegg hjemlet i denne forskriften relativt sett vil øke for resten av 2012. Arbeidstid og registrering av arbeidstid slik at arbeidstakerne får lønn for den tiden de arbeider, er ellers en gjengangerproblematikk i tilsynet."

Arbeidstilsynet har videre oppsummert funnene i renholdsbransjen slik:

"Vi finner grovere brudd på arbeidstidsbestemmelser og andre bestemmelser som minstelønn, tillegg og boforhold hos mindre og useriøse aktører i bransjen. Vi finner også relativt grove brudd hos store virksomheter. I store virksomheter ser vi avstand mellom styrende dokumenter på hovedkontor og praksis i utførende ledd."

LO legger til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor virksomheter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold.

Endring i gjeldende forskrift § 2

Det følger av gjeldende forskrift § 2 annet ledd at forskriften ikke får anvendelse for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtaler inngått med fagforening med innstillingsrett. I sin begjæring har LO bedt om § 2 annet ledd oppheves. LO viser til at bestemmelsen er et unntak fra den alminnelige regel om at et allmenngjøringsvedtak ikke bare vil ha virkning for uorganiserte innen bransjen, men også for organiserte arbeidstakere som omfattes av andre tariffavtaler enn den som allmenngjøres. LO viser videre til at:

"unntaksbestemmelsen har sitt praktiske nedslagsfelt i forhold til hotellrenhold der en renholdsbedrift gjennom virksomhetsoverdragelse overtar renholdsoppgaver som tidligere ble utført i hotellets egen regi. Renholdsbedriften vil her kunne bli bundet av Riksavtalen ved å bevisst unnlate å benytte reservasjonsretten i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd. Bedriften vil kunne oppnå en økonomisk fordel ved å benytte seg av denne muligheten ettersom Riksavtalens minstelønn for arbeidstakere uten fagbrev (ikke kokker) ligger på 136,96, altså nærmere kr. 20,- under renholdsoverenskomstens normallønnssats.

Avslutningsvis viser LO til at bestemmelsen er uklar etter sin ordlyd, at den har ført til uenighet og at enkelte har stilt spørsmål ved om unntaket medfører at forskriften er i strid med kravet til minstelønn i artikkel 3 nr. 1 c i direktiv 96/71/EF (utsendingsdirektivet).

Endring i gjeldende forskrift § 6

LO har i sin begjæring foreslått at det i § 6 i forskriften tas inn en bestemmelse hvor det stilles krav om at arbeidsgivere holder sko tilpasset arbeidsplassen. Det er vist til at det ved tariffrevisjonen i 2012 ble tatt inn en bestemmelse i overenskomsten som krever at arbeidsgiver enten stiller sko til rådighet for de ansatt eller at det gis ulike former for økonomiske tilskudd til dekning av dette.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Tariffnemnda har heller ikke tatt stilling til LOs begjæring når det gjelder endringer i forskriften.

Nemnda har likevel besluttet å sende spørsmålet om fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten på høring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

LO har i sin begjæring bedt om at forskriftens virkeområde, jf. § 2 annet ledd, utvides slik at den også får anvendelse for ansatte i renholdsbedrifter som er bundet av andre tariffavtaler. I følge § 2 første ledd gjelder forskriften for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Forskriften skiller mellom salg av renholdstjenester og renhold som utføres i egen regi, og dette innebærer at forskriften ikke kommer til anvendelse for renholdere i kommunal og statlig virksomhet som driver renhold i en egen regi, og heller ikke for private virksomheter som driver renhold i egen regi. Videre følger det av § 2 annet ledd at forskriften ikke er gjelder for ansatte i bedrifter som er bundet av annen tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette gjelder selv om arbeidstakeren driver med renhold i virksomheter som selger renholdstjenester, og uavhengig av om den aktuelle tariffavtalen fastsetter et lønnsnivå som er lavere enn det som følger av forskriften. Bakgrunnen er at det på dette området drives de samme og tilsvarende typer tjenester innenfor mange tariffområder.

Se for øvrig Tariffnemndas vedtak 21. juni 2011.

Tariffnemnda ber særskilt om merknader til problemstillingene som er reist om forskriftens virkeområde, herunder LOs begjæring om å oppheve § 2 annet ledd.

Tariffnemnda viser videre til at renholdsoverenskomsten er en normallønnsavtale, noe som innebærer at avtalen fastsetter en høyere timesats, sammenlignet med minstelønnsavtaler. Tariffnemnda valgte å allmenngjøre overenskomstens timesatser uten endring, og det innebærer at den allmenngjorte timesatsen er relativt høy, sammenlignet med det som gjelder etter andre tariffavtaler, både på dette området og på andre tariffområder hvor det utføres lignende arbeid. Fra ulike hold er det rettet en viss kritikk mot at det er normallønnssatsen som er allmenngjort. Det hevdes blant annet at det generelle lønnsnivået i realiteten er lavere, og at allmenngjøringsvedtaket dermed har en lønnsdrivende effekt, både i denne bransjen og på lignende områder.

Se for øvrig Tariffnemndas vedtak 21. juni 2011.

Tariffnemnda ber særskilt om merknader til spørsmålet om hvilken lønnssats som eventuelt skal allmenngjøres.

Tariffnemnda ber også om merknader til begjæringens krav om å ta inn en bestemmelse i forskriften § 6 om at arbeidsgiver plikter å holde arbeidstakerne med sko tilpasset arbeidsplassen.

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett:

http://www.regjeringen.no/html?id=700789

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39), Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@ad.dep.no eller vanlig post til Tariffnemnda innen 23. november 2012.

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

 

Vedlegg

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • NHO Service
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • UiO, Inst. for privatrett