Høring - barn som kan være ofre for menneskehandel - adgang til midlertidig plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i barnevernloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Helseregionene
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for medisinsk etikk (SME)

Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Overformynderiene

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barnejuridisk Forum
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Den norske Legeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Flyktningehjelpen
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens lederforbund
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
KS
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SOS rasisme
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
UNICEF-komiteen i Norge
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)