Høring - behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2012

Vår ref.: 201107915 ES SRY/bj

Høring – behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og voldsoffererstatningsloven. Endringene er initiert av terrorhandlingene 22. juli 2011.

Etter terrorangrepet vil et betydelig antall personer ha krav på erstatning og oppreisning. I høringsnotatet gjøres det rede for hvordan departementet ser for seg behandlingen av de sivile kravene som vil bli fremmet som følge av terrorhandlingene, og hvilke tiltak som er og vil bli satt i verk for å sikre tilfredsstillende behandling av kravene. Departementet går blant annet inn for å heve den øvre grensen for voldsoffererstatning. Det fremmes videre forslag om å utvide virkeområdet for voldsoffererstatning til å omfatte personer som har ytt bistand til ofrene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Departementet ønsker å legge til rette for at de fornærmedes og etterlattes rettigheter kan ivaretas best mulig. Høringsnotatet inneholder forslag om at fornærmede og etterlattes rett til å være til stede under hovedforhandlingen, kan ivaretas ved at de deltar i rettsmøtet ved bruk av fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på nærmere angitt sted. Departementet går også inn for å innføre en hjemmel for å oppnevne koordinerende bistandsadvokat i enkelte straffesaker.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er
18. januar 2012. Saken haster, slik at det ikke kan påregnes noen utsettelse av høringsfristen. Høringsuttalelser sendes til Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk i tillegg til ordinært brev. E-post kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no. Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Sarah Rytterager
rådgiver

HØRINGSINSTANSER

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statsadvokatene
ØKOKRIM

Alternativ til vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Bergen forsvarerforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI
DIXI Ressurssenter for voldtatte
Erstatningsnemnda for voldsofre
Forbrukerombudet
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
International helse- og sosialgruppe for innvandrere
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kontaktutvalget mellom innvandringsbefolkningen og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-senteret
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske kvinnelige juristers forening
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Politijuristene
Redd Barna
Rett på Gata
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for seksuelt misbrukte menn SSMM
Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Stiftelsen rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Stortingets rettsferdsvederlagsutvalg
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep på Hamar
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Voksne for barn

Til toppen