Høring - bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2007

Vår ref.:

Høringsinstansene, jf. vedlagte liste

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2006/02304 ME/ME3 SFA:elt

29.03.2007

 

Høring - bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag om endringer i reglene om abonnentvalg i kabelnett; jf. kringkastingsloven av 4. desember 1992 nr. 127 og kringkastingsforskriften av 28. februar 1997 nr. 153. Valg av kringkastingssendinger i kabelnett er i dag regulert i lovens § 4-4 og forskriftens § 4-3. Departementet legger frem to alternative forslag som det bed om høringsinstansenes syn på. De to alternativene beskrives nedenfor.

Alternativ 1: Abonnentvalgreglene revideres

Det første alternativet er at de gjeldende reglene om abonnentvalg revideres. Medietilsynet har på oppdrag fra departementet utarbeidet forslag til nye regler for abonnentvalg. Det Medietilsynet ble bedt om, var å utarbeide forslag til nye regler som er klare og enkle å praktisere for kabeleiere og abonnenter, og dessuten gir abonnentene en reell innflytelse på valget av kanaler. Ut fra dette mandatet har Medietilsynet lansert alternative forslag til regulering, jf. vedlagte notat.

Alternativ 2: Reglene om abonnentvalg oppheves

Det andre alternativet er at reglene om abonnentvalg i kabelnett oppheves. Departementet redegjør i det følgende for de hovedhensyn som taler for å oppheve ordningen.    

Kringkastingslovens regler om abonnentvalg for sendinger i kabelnett er videreført fra den tidligere kabelloven av 1988. På det tidspunkt var kapasiteten i nettene meget begrenset. Av den grunn var det viktig å sikre abonnentene innflytelse over hvilke kanaler som ble tilbudt. Det kan imidlertid reises spørsmål om de hensyn som begrunner reglene lenger gjør seg gjeldende. I dagens situasjon er kabelselskapene i sterk konkurranse med distributører av kringkasting på andre plattformer, og kabelnettene har normalt langt større kapasitet enn på slutten av 1980-tallet.

På bakgrunn av konkurransen om distribusjon av kringkasting kan det også argumenteres for at det uansett vil være i kabelselskapenes interesse å tilby de kanalene abonnentene ønsker.  Det er grunn til å tro at konkurransen vil forsterkes ytterligere med etableringen av det digitale bakkenettet for fjernsyn. Et annet argument som kan gjøres gjeldende er at erfaringer med abonnentvalgene kan tyde på at det i stor grad er representanter for et mindretall som klager på utfallet av abonnentvalgene med bakgrunn i at de ikke har fått oppfylt sine kanalønsker. Et slikt problem kan abonnentvalgreglene neppe løse, ettersom utformingen medfører at de primært ivaretar flertallets interesser.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene får ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Eventuell opphevelse av abonnentvalgordningen vil medføre at kabelselskapenes utgifter til gjennomføring av valgene bortfaller.

Høringsfrist

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 23. juni 2007. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser gis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Annonsørforeningen - ANFO

A-pressen

Barneombudet

Departementene

Edda Media AS

Elektro- og elektronikkbransjen

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

GET

GRAMO

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kanal24 AS

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Moderen Times Group - MTG

Norges Markedsføringsforbund

Norkring

Norsk Aller AS

Norsk forbund for lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NORWACO

NRK

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

RiksTV

Schibsted

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast AS

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

Viasat AS

Til toppen