Høring - Brexit - Behov for lov- og forskriftsendringer

Justis- og beredskapsdepartementet sender spørsmål om utforming av en forskriftshjemmel for å kunne fastsette overgangsregler i forbindelse med Storbritannias uttreden fra EU på høring. Samtidig bes det om høringsinstansenes syn på enkelte forskrifter som kan fastsettes med hjemmel i bestemmelsen dersom Stortinget vedtar en bestemmelsen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.08.2020

Vår ref.: 20/3085 ES TME

Høring - Brexit - Behov for lov- og forskriftsendringer

Justis- og beredskapsdepartementet ber med dette om høringsinstansenes syn på utforming av en forskriftshjemmel som skal gi Kongen mulighet til å fastsette forskrifter som en følge av at Storbritannia etter overgangsperiodens utløp ikke lenger er omfattet av EØS-avtalen og andre avtaler de er bundet av i kraft av sitt EU-medlemskap. Det bes også om høringsinstansenes syn på enkelte forskrifter som kan bli fastsatt dersom Stortinget vedtar en forskriftshjemmel som foreslått.

Høringsnotatet må ses i sammenheng med høringsnotat fra Justisdepartementet 4. oktober 2018 hvor departementet ba om høringsinstansenes syn på en rekke lov og forskriftsendringer som en følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union.

Dersom høringsinstansene har identifisert områder hvor det er behov for overgangsregler som ikke er omtalt i høringsnotatet fra 2018 eller i dette høringsnotatet, ber vi også om å bli informert om dette.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 21. august 2020. Høringen er åpen for alle og vi ber om at høringsuttalelser blir sendt inn digitalt ved å bruke skjemaet for dette på regjeringen.no.

Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.


Med hilsen


Tonje Meinich
avdelingsdirektør                                                                 
                                                                         Mona Kristensen
                                                                         seniorkonsulent

Adresseliste

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Landets regionale helseforetak
Mattilsynet
Pasient- og brukerombudene
Regelrådet
Sámediggi – Sametinget
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)Sysselmannen på Svalbard
Trygderetten
Utdanningsdirektoratet

Advokatforeningen
Akademikerne
Aktuarkonsulenters Forum
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arena Senter for europaforskning
Cefor - The Nordic Association of Marine Insurers
Den norske Aktuarforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Veterinærforening
Det veterinærmedisinske rettsråd
Eiendom Norge
Europabevegelsen
Farmasiforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansmarkedsfondet
Finansnæringens autorisasjonsordninger
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nei til EU
NHO
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges farmaceutiske forening
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorsforbund
Norges Institusjon for menneskerettigheter
Norges veterinærhøgskole (NVH)
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Industri
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Tekna
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Veterinærinstituttet (VI)
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet