Høring - Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2016

Vår ref.: 16/2687

Høring - "Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet"  - Forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet på høring.

Forslaget innebærer i hovedsak at: 

  • Lovhåndheveroppgavene skilles ut fra LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
  • En instans
  • Skjerpede kvalifikasjonskrav til nemndledere
  • Effektivisert saksbehandling
  • Nemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og å tilkjenne erstatning i enkle saksforhold

Høringsfristen er onsdag 30. november 2016 kl 1500. Det vil ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar».

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Siri Line Helseth (telefon 22 24 26 40), eller Hege Nygård (telefon 22 24 25 62).

Med hilsen                                                                       

 

Hege Nygård (e.f.)

Ekspedisjonssjef

                                                                                          Siri Line Helseth

                                                                                          Seniorrådgiver

 

Offentlige instanser

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Direktoratet for forvaltning og IKT

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet  

Helsedirektoratet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Fylkesmennene

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet  

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten  

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statsadvokatembetene

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Forskningsstiftelsen FAFO

Gáldu   - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nordisk samisk institutt (NSI)

Norges arktiske universitet (UIT)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Regnesentral Samisk høgskole

Senter for samiske studier

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen - Det juridiske fakultet

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet, avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet         

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Stavanger

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Unio

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

Aksept  

Antirasistisk senter

Care Norge

Caritas Norge

Club Romano

Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge

Den norske Helsingforskomité

Den Norske Romforening

Elevorganisasjonen

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning

Foreningen for østsamene

Foreningen Romanifolkets Kystkultur

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Harry Benjamin Ressurssenter

Human Rights service (HRS)

International Romani Union Representative in Norway

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

Norges Handikapforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norske kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

Riddu Riddu

Romani Kultura

Romanifolkets forening

Romanifolkets Riksforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes Folkeforbund

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum

Sárahkka  

Sjuvliano Kerr

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Skogfinske interesser i Norge    

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stopp Diskrimineringen

Taternes landsforening

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge