Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av forskrift for forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Tjeldsund kommune i Nordland innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2020

Vår ref.: 19/815

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte nye Tjeldsund kommune.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657 følger vedlagt. Den foreslåtte endringen er markert i kursiv.  

1. Innledning
Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Snåsa, Røros, Røyrvik og Hattfjelldal.

Fellesnemnda for nye Tjeldsund kommune har i brev av 4. februar 2019 søkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Søknaden er sendt på bakgrunn av vedtak fra kommunestyrene i Tjeldsund og Skånland.

Sametinget har i brev 20.mars 2019 gitt sin anbefaling til at nye Tjeldsund kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

2. Prosedyre for utvidelse av forvaltningsområdet for samisk språk
Prosedyre for utvidelser av forvaltningsområdet for samisk språk er omtalt i Ot. prp. nr. 38 (2004-2005) pkt. 3.1.3:

"Ved prosedyren for innlemming av nye kommunar har departementet lagt til grunn at det er ein føresetnad at dei respektive kommunane i første hand fattar eit vedtak om å inngå i språkområdet, og at dette vert diskutert med Sametinget. I samsvar med sameloven § 2-2 går det fram at "andre offentlige organ bør gi Sametinget anledning til å uttale seg før det treffes en avgjørelse i saker på Sametingets arbeidsområde". Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som har særlege følgjer for den samiske befolkninga, jf. sameloven § 2-1. Sametinget må vurdere spørsmålet og eventuelt gjere eit nytt vedtak om at forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast. Når det gjeld merknaden frå Språkrådet, viser departementet såleis til at det er Sametinget som blir det organ, som fremjar forslag til Kultur- og kyrkjedepartementet om forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast eller ikkje. Departementet vil så følgje opp dette framlegget ved å vurdere ei endring i den forskrifta som er foreslått om forvaltningsområdet for samisk språk.

Det vil vere Kongen som fastset endringar i forskrifta, då ei utviding vil ha økonomiske konsekvensar for fleire departement. Utviding av forvaltningsområdet gjennom forskrift må følgje reglane i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 kapittel 7 Om forskrifter, om plikt til å greie ut sakene, høyring og formkrav."

Det har skjedd enkelte praktiske justeringer i prosessen for innlemmelse i forvaltningsområdet. Gjeldende prosedyrer kan skisseres slik:

 • Positivt vedtak i kommunen.
 • Søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet kontakter Sametinget som uttaler seg om kommunens søknad og beregner størrelsen på tospråklighetstilskuddet ved en eventuell innlemmelse.
 • Departementet gjør administrative og økonomiske vurderinger og sender forslaget om forskriftsendring på høring.
 • Departementet foretar en forskriftsendring som fastsettes ved kgl. res.

3. Nærmere om innholdet i sameloven kapittel 3 mv.
Innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk gir innbyggerne språklige rettigheter i møte med ulike offentlige organ, jf. sameloven kapittel 3 Samisk språk.

 • Oversetting av lover og forskrifter til samisk
  I henhold til § 3-2 skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen oversettes til samisk. Skjema til bruk overfor lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Det samme gjelder kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet. 
 • Rett til svar på samisk
  I henhold til sameloven § 3-3 har den som henvender seg på samisk til et offentlig lokalt organ i forvaltningsområdet (jf. § 3-1 nr. 3) rett til svar på samisk. Dette gjelder både ved muntlig og skriftlig henvendelse. Når det gjelder regionale offentlige organ (jf. § 3-1 nr. 4) har man ved skriftlige henvendelser rett til skriftlige svar på samisk.  
 • Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet
  Sameloven § 3-4, jf. domstolloven § 136a, angir detaljerte regler om rett til bruk av samisk i domstolene. Bestemmelsen gir en utvidet rett til å bruke samisk også når dette ikke er nødvendig på grunn av språk- og kommunikasjonsproblemer. I forvaltningsområdet for samisk språk har enhver rett til å henvende seg til domstolen på samisk både muntlig og skriftlig, og til å tale samisk i rettsmøter og gjennomføre forhandlinger på samisk. Domstolen er forpliktet til å sørge for oversettelser av prosesskrifter, skriftlige bevis, rettsbøker m.v. både til norsk og samisk.

  Med rettsvesen siktes det her til politi, lensmennene, påtalemyndighetene, domstolene, og kriminalomsorgen (fengselsvesenet og friomsorgen).   
 • Bruk av samisk i helse- og sosialsektoren
  I henhold til § 3-5 har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet rett til å bli betjent på samisk. 
 • Individuelle kirkelige tjenester
  3-6 gir enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. Bestemmelsen er begrenset til å gjelde Den norske kirke og er ikke ment å omfatte frittstående kirkesamfunn. 
 • Rett til utdanningspermisjon
  Sameloven § 3-7 gir tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet rett til permisjon med lønn for å lære seg samisk når organet har behov for slik kunnskap. 
 • Opplæring i samisk
  I henhold til § 3-8 har enhver rett til opplæring i samisk. Reglene i lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) gjelder for opplæring i og på samisk.

  Kapittel 6 i opplæringslova fastsetter bestemmelser om rett til opplæring i og på samisk for elever i grunnskolen og videregående skole. I grunnskolen har alle elever i samiske distrikt, både samer og ikke-samer, en rett til opplæring både i samisk og på samisk, jf. opplæringslova § 6-2. Med samisk distrikt menes det samiske forvaltningsområdet, pluss eventuelt andre kommuner eller deler av kommuner etter forskrifter gitt av Kongen i statsråd, jf. opplæringslova § 6-1. 
 • Samisk i den kommunale forvaltningen
  3- 9 slår fast at kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltningen.
 • Klage
  3-11 gir klagerett dersom et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene i sameloven kapittel 3. Enkeltpersoner har klagerett i saker som direkte gjelder dem. I tillegg har landsomfattende samiske organisasjoner og landsomfattende offentlige organer med oppgaver av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen klagerett. De ovennevnte organisasjoner og organer har også klagerett i saker hvor ingen enkeltperson er særskilt berørt. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
En innlemmelse av nye Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet for samisk språk vil ha økonomiske konsekvenser både for statlig sektor, kommunen og Troms fylkeskommune. Tospråklige kommuner og fylkeskommuner bevilges midler fra Sametinget til tospråklig forvaltning over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Det er Sametinget som fastsetter fordelingsnøkkel og fordeler tospråklighetsmidlene.

Sametinget vedtok i mars 2011 nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidler. Beregningsreglene for tospråklighetsmidlene ligger til grunn for tildelingene til kommuner og fylkeskommuner.

Sametinget har estimert de økte kostnadene ved innlemmelsen av nye Tjeldsund kommune til å være 4,5 mill. kroner per år. Dette er tilsvarende beløpet som har vært bevilget i forbindelse med innlemmelsen av tidligere kommuner i forvaltningsområdet. En eventuell økning i bevilgningen til Sametinget som følge av innlemmelse av nye Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet, tas i de ordinære budsjettprosessene.

5. Ikrafttredelse 
Det tas forbehold om at en eventuell utvidelse av forvaltningsområdet for samisk språk først kan skje når det er budsjettmessig dekning.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.”

Høringsfristen er mandag 9. mars 2020.

 

Med hilsen 

Marit Aaberg (e.f.)

avdelingsdirektør

Anneline Ulfrstad

seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Finnmark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune 
 • Sametinget
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Nesseby kommune
 • Porsanger kommune
 • Tana kommune
 • Kåfjord kommune
 • Lavangen kommune
 • Hattfjelldal kommune
 • Tysfjord kommune
 • Snåsa kommune
 • Røyrvik kommune
 • Røros kommune

Til toppen