Høring - endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP ved behandling av saker om slitertillegg)

Arbeid- og sosialdepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret slik at fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 (Fellesordningen for AFP) etter søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet kan få tilgang til nødvendige opplysninger fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved behandling av saker om slitertillegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2019

Vår ref.: 18/2964

Arbeid- og sosialdepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret slik at fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 (Fellesordningen for AFP) etter søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet kan få tilgang til nødvendige opplysninger fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved behandling av saker om slitertillegg.

Forslag til endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

1. Bakgrunn. Gjeldende rett

1.1 Sliterordningen

Som en del av tariffoppgjøret 2018 ble LO og NHO enige om å opprette en ny ny ordning om tillegg til tidligpensjon ("sliterordningen") for arbeidstakere som tar ut alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) ved 62, 63 eller 64 år uten å ha arbeidsinntekt ved siden av. Det tillates imidlertid en inntekt på inntil 15 000 kroner før ytelsen (slitertillegget) faller bort. Full ytelse skal utgjøre 0,25 G ved uttak 62 år, og reduseres ved senere avgang. Ytelsen skal reguleres som folketrygden og den skal opphøre ved 80 år. Verdiene i sluttvederlagsordningen overføres til ordningen som skal styres av LO og YS. Ordningen søkes satt i drift 1. januar 2019, og NHO går ut av ordningen fra dette tidspunkt.

Fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 (Fellesordningen for AFP) skal administrere slitertillegget.

1.2 Tilgang til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Arbeidsgivere har etter folketrygdloven § 25-1 med tilhørende forskrifter plikt til å rapportere til arbeidsgiver– og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) via a-ordningen. Registeret eies og forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Aa-registeret gir oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver. Det inneholder også informasjon om blant annet startdato og eventuelt opphørsdato for arbeidsforholdet.

Registeret har som hovedoppgave å tjene Arbeids- og velferdsetatens og andre offentlige etaters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning.

Opplysningene i Aa-registeret er underlagt reglene om taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.

Noen offentlige myndigheter, slik som Arbeids- og velferdsetaten, Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Statens Innkrevingssentral og skatteoppkrevere, har generell adgang til Aa-registeret, se folketrygdloven § 25-1 og § 9 første ledd i forskrift 18. august 2008 nr. 942.

Andre offentlige myndigheter som trenger opplysninger fra Aa-registret for å løse sine oppgaver, kan etter forskriften § 9 andre ledd søke om å få tilgang. Private aktører kan søke om å få tilgang til Aa-registret i forbindelse med forskning, forskriften § 9 tredje ledd.

Fellesordningen for AFP har etter en særskilt hjemmel i AFP-tilskottsloven adgang til registeret ved behandling av saker om pensjon etter loven, se punkt 3.

2. Forslag fra LO og NHO

I brev 8. mai 2018 til statsministeren ga LO og NHO uttrykk for et ønske om at Fellesordningen skal få tilgang til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret for administrasjon av sliterordningen.

3. Departementets vurdering og forslag

Da Fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 (Fellesordningen for AFP) ikke er å karakterisere som offentlig myndighet, må det særskilt hjemmel til for at organet skal ha tilgang til registeret. Slik hjemmel er som nevnt gitt i AFP-tilskottsloven (§ 29 andre ledd) for så vidt gjelder behandling av saker om avtalefestet pensjon, se Ot.prp. nr 111 (2008-2009) hvor det framgår at dette ville være nødvendig i forbindelse med fastsetting av premien fra arbeidsgiverne.

For å motta slitertillegg skal det i henhold til avtalen mellom LO og NHO stilles krav om innvilget AFP og det forutsettes avgang fra arbeid.  Det skal imidlertid tillates en årlig inntekt på inntil 15 000 kroner før ytelsen bortfaller. Ut fra dette trenger Fellesordningen to opplysninger, for det første opplysninger om søker er i arbeid, for det andre opplysninger om mottakers inntekt.

Skatteforvaltningsloven § 3-6 første ledd er tilstrekkelig hjemmel for at Fellesordningen får opplysninger om arbeidsinntekt ved behandling av saker om slitertillegg.

Aa-registeret vil være særlig egnet for å kunne kontrollere om en person ikke er i arbeid.

Det kan etter departementets mening også virke inkonsistent at Fellesordningen vil ha tilgang til inntektsopplysninger, men ikke til opplysninger om arbeidsforhold. Departementet kan ellers ikke se vesentlige argumenter mot at Fellesordningen for AFP etter søknad gis tilgang til Aa-registeret ved behandling av saker om slitertillegg.

Departementet finner det mest hensiktsmessig at tilgangen reguleres i forskriften om Aa-registeret og ikke i AFP-tilskottsloven, som kun regulerer avtalefestet pensjon.

Det foreslås etter dette at § 9 i forskriften om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret tilføyes et nytt tredje ledd hvoretter Fellesordningen for AFP etter søknad kan gis tilgang til nødvendige opplysninger fra registeret ved behandling av saker om slitertillegg.

Opplysningene skal bare kunne brukes av den som trenger opplysningene, og bare til det formålet de er innhentet for, jf. personvernforordningen artikkel 5. nr. 1 bokstav b.

Det vil dessuten følge av forskriften § 15 at Fellesordningen har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 for innhentede opplysninger.

Forslaget om at Fellesordningen skal få tilgang til Aa-registeret for administrering av sliterordningen har ikke nevneverdige økonomiske konsekvenser. Tilgangen til registeret vil lette vurderingen av om vilkåret om å ikke å være i arbeid er oppfylt.

Partene har tatt sikte på at den nye ordningen skal settes i drift fra 1. januar 2019.  Det foreslås derfor at forskriftsendringen skal tre i kraft straks, og at den gis virkning fra 1. januar 2019.

4. Forslag til forskriftsendring

                                                    I

I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer:

§ 9 nytt tredje ledd skal lyde:

Fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 kan etter søknad få adgang til nødvendige opplysninger fra registeret ved behandling av saker om slitertillegg.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

§ 12 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsen i § 9 fjerde ledd gjelder ikke for personinformasjon om trusselutsatte.

                                                   II

Endringene trer i kraft straks, og gis virkning fra 1. januar 2019.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 8. januar 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt, under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Jacob Hanssen (e.f.)
avdelingsdirektør 

Knut Holm
seniorrådgiver

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Arbeidsbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Glass– og fasadeforeningen
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Maskinentreprenørenes Forbund 
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Spekter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Fellesordningen for AFP