Høring - endring i forskrift om Husleietvistutvalg for Oslo og Akershus

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om Husleietvistutvalg i Oslo og Akershus på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2010

Vår ref.:

Høring - endring i forskrift om Husleietvistutvalg for Oslo og Akershus

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om Husleietvistutvalg i Oslo og Akershus på høring.

Høringsfristen er 19. april 2010.

1. Bakgrunn
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus ble permanent fra 1. januar 2009. Ordningen skal utvides til også å gjelde for Bergen og Trondheim kommune. Det tas sikte på å åpne kontor i Bergen 1. juni og i Trondheim 1. oktober i år.

Forskriftsendringen består hovedsakelig i å legge til rette for denne utvidelsen. I tillegg foreslås enkelte andre endringer.

2. Omtale av endringene
Ny tittel på forskriften forslås til ”Forskrift om Husleietvistutvalget”, og virkeområdet i § 1 utvides slik at ordningen nå gjelder for Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim.

Oppnevning av partsrepresentanter til utvalgene - § 2
Hvis mekling i Husleietvistutvalget ikke fører til forlik, avgjøres saken av Husleietvistutvalget. Utvalget er da sammensatt av en nøytral saksleder, en representant for leieboersiden og en representant fra utleiersiden. Etter gjeldende forskrift oppnevnes disse av departementet etter forslag fra Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund.

Når det opprettes nye kontorer i Bergen og Trondheim, vil departementet oppnevne utvalgsmedlemmer også fra disse byene. Departementet vil fortsatt innhente forslag fra utleier- og leiersiden, men i endringsforslaget er det ikke tatt med navn på organisasjoner som skal ha forslagsrett. Det legges opp til at departementet skal avgjøre hvilken organisasjon som er mest representativ for hhv leierboere og utleiere i de aktuelle regioner.

Enkelte av dagens utvalgsmedlemmer har gitt uttrykk for at saksmengden har blitt stor, og bedt om at det går lengre tid mellom hver innkalling. Det kan derfor vise seg hensiktsmessig å øke antall utvalgsmedlemmer, i første omgang for Oslo og Akershus. Vi foreslår derfor å erstatte bestemmelsen som fastsetter antall utvalgsmedlemmer med en bestemmelse om at det er opp til departementet å avgjøre utvalgets størrelse.

Myndighet til å engasjere eller tilsette saksledere § 2
I gjeldende forskrift er det departementet som tilsetter og engasjerer saksledere. Da dette er lite hensiktsmessig og upraktisk, har vi hittil delegert denne kompetansen til Husleietvistutvalget. Vi foreslår nå at det reguleres direkte gjennom forskriften § 2 siste ledd at Husleietvistutvalget skal ha denne kompetansen.

Saksforberedelse - § 5
Det foreslås et nytt sjuende ledd i § 5 om at saksleder aktivt kan styre saksforberedelsen for å oppnå en rask, prosessøkonomisk og forsvarlig behandling. Videre at Husleietvistutvalget kan gi veiledning til partene som bidrar til at tvisten får en riktig avgjørelse ut fra de faktiske forhold og de aktuelle regler.

Bakgrunnen for forslaget er å forsøke å unngå at partene vidløftiggjør sakene med omfattende prosessutveksling og bevisførsel som ikke anses nødvendig eller står i rimelig forhold til tvistegjenstandens verdi. Den foreslåtte bestemmelsen vil gjøre det lettere å begrunne en aktiv saksstyring fra utvalgets side – særlig i forhold til selvprosederende parter.

For det andre er det naturlig at sterkere fokus på aktiv styring og sterkere vektlegging av hensynet til prosessøkonomi og rask saksavvikling, som den nye tvisteloven etablerer for domstolene, også kommer til uttrykk i forskriften. Dette vil harmonere godt med målsettingen for Husleietvistutvalget om en rask og rimelig saksbehandling.

I nytt åttende ledd foreslås at Husleietvistutvalget kan forlenge frister som utvalget selv har gitt.

Oppdatering i samsvar med endringer i annet regelverk - § 10
Gjeldende forskrift henviser til bestemmelser i domstolsloven når det gjelder oppreisning mot oversitting av fristen for å bringe saken inn for tingeretten. Disse bestemmelsene er opphevet i forbindelse med den nye tvisteloven. Bestemmelsene om oppfriskning (ny betegnelse) finnes nå i tvisteloven §§ 16-12 til 16-14.

Øvrige endringer
I § 7 om mekling foreslår vi å regulere dagens praksis om at saksleder skal underskrive protokollen etter at meklingsresultatet er nedtegnet og undertegnet at partene.

§ 13 om Husleietvistutvalgets forhold til andre tvisteorganer: domstol, husleienemnd og takstnemnd. Ved husleiereguleringens opphør 01.01.2010 opphørte også husleienemndene. Henvisningene til disse er derfor tatt ut av § 13.
 
§ 15 annet ledd om publisering av enkeltsaker kortes ned og det tydeliggjøres at offentliggjøring kun gjelder Husleietvistutvalgets avgjørelser. Praksis i Husleietvistutvalget har hele tiden vært at hele avgjørelsen publiseres etter at den er anonymisert. 

For øvrig er det foreslått noen språklige og tekniske endringer i § 2 første ledd og § 8 tredje ledd. Videre er § 10 annet ledd ajourført med riktig henvisning til tvisteloven når det gjelder oppfrisking mot oversitting av fristen for å bringe saken inn for tingretten.

Høringsutkastet er tilgjengelig på følgende internettadresse: http://www.regjeringen.no/krd.
Departementet ber om uttalelser til forslag til forskriftsendringer innen 19. april 2010.
Spørsmål om høringen kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet,
tlf 22 24 71 01.

 

Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Sven Olav Gunnerud
avdelingsdirektør
         


Vedlegg:
1. Endringsforskrift
2. Liste over høringsinstansene


 

Forskrift om endringer av forskrift 28. september 2000 nr. 1020 om husleietvistutvalg for Oslo og Akershus

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet   xxxx 2010,  med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 12-5.

     I

Ny tittel på forskriften skal lyde:

Forskrift om husleietvistutvalget

§ 1 skal lyde:

Husleietvistutvalget kan behandle tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim som omfattes av husleielovene fra 1939 og 1999.

§ 2 første ledd skal lyde:

Husleietvistutvalget ledes av en person som oppfyller vilkårene for å være tingrettsdommer etter domstolsloven §§ 53 følgende. Lederen tilsettes av departementet. Departementet oppretter like mange representanter fra utleier- og leiersiden. Utvalgets størrelse avgjøres av departementet. Representantene oppnevnes for tre år.

§ 2 siste ledd skal lyde:

Til å være leder i den enkelte sak (saksleder) kan Husleietvistutvalget tilsette eller engasjere en eller flere personer som oppfyller vilkårene for å være tingrettsdommer etter domstolsloven §§ 53 følgende.

§ 5 nytt sjuende og åttende ledd skal lyde:

Saksleder skal aktivt styre saksforberedelsen for å oppnå rask, prosessøkonomisk og forsvarlig behandling. Husleietvistutvalget kan gi veiledning som bidrar til at tvisten får en riktig avgjørelse ut fra de faktiske forhold og de aktuelle regler. Veiledningen må gis på en måte som ikke svekker tilliten til at Husleietvistutvalget er upartisk.

Frister som er gitt av Husleietvistutvalget kan forlenges når dette anses hensiktsmessig for saksgangen.

§ 7 siste ledd nytt siste punktum skal lyde:

Protokollen underskrives av saksleder.

§ 8 tredje ledd:

I tilfelles hvor en part ikke svarer på en henvendelse innen en fastsatt frist, eller unnlater å møte for utvalget, avgjøres saken på grunnlag av de foreliggende opplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersom det er opplyst eller sannsynlig at parten har gyldig grunn for sin passivitet. Det er også en forutsetning at parten er gjort kjent med virkningen av manglende medvirkning. Ved vurderingen om det foreligger gyldig grunn for passivitet, gjelder tvisteloven § 6-6 og § 13-4 så langt de passer.

§ 10 andre ledd skal lyde:

Retten kan gi oppfrisking mot oversitting av fristen i første ledd etter reglene i tvisteloven §§ 16-12 til 16-14.


§ 13 skal lyde:
§ 13. Forholdet til andre tvisteorganer
       Så lenge en tvist er under behandling av Husleietvistutvalget kan den ikke av de samme parter bringes inn for domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2. Saken regnes å være under behandling av Husleietvistutvalget fra det tidspunkt begjæring om behandling er kommet inn til utvalget.
       Tvist som er begjært avgjort av Husleietvistutvalget senest samme dag som den er krevd avgjort av domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2, skal avgjøres av Husleietvistutvalget.
       Så lenge tvist er under behandling ved domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2, kan den ikke bringes inn for Husleietvistutvalg av de samme parter. Selv om saken er under behandling ved domstol eller takstnemnd, kan den bringes inn for Husleietvistutvalget dersom alle parter i saken er enige om at den skal avsluttes ved domstolen eller nemnden uten realitetsavgjørelse. Saken regnes å være under behandling ved
a) domstol fra det tidspunkt forliksklage er kommet inn til forliksrådet eller stevning er kommet inn til tingretten eller
 
b) takstnemnd fra det tidspunkt begjæring om oppnevning av takstnemnd er kommet inn til tingretten.
       Tvist som er avgjort av domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2 kan ikke bringes inn for Husleietvistutvalget.

§ 14 siste ledd siste punktum skal lyde:

Husleietvistutvalgets avgjørelse av kostnadsfordeling kan ankes til tingretten innen en måned etter at avgjørelsen er forkynt.

§15 andre og tredje ledd skal lyde:

Husleietvistutvalgets avgjørelser skal gjøres offentlig tilgjengelig etter at partenes navn er tatt bort (anonymisert).

På anmodning kan Husleietvistutvalgets leder gi tillatelse til innsyn i dokumentene i enkeltsaker.

      II

§ 16 skal lyde:

§ 16. Ikraftsetting mv.
Denne forskrift trer i kraft ……..

 


 

 

Navn

Adresse

Poststed

Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Justis- og Politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus

Postboks 5118 Majorstua

0302 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Husbanken

Postboks 824 Bedriftssenteret

Drammen

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 OSLO

Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Krambugt. 1

7005 TRONDHEIM

USBL

Postboks 4764 Sofienberg

0506 OSLO

Vestlandske boligbyggelag

Postboks 1947 Nordnes

5817 BERGEN

Bergen og Omegn Boligbyggelag

Postboks 7280

5020 BERGEN

Stor-Bergen Boligbyggelag

Postboks 10 Loddefjord

5808 BERGEN

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsens gate 5

0152 OSLO

Huseiernes landsforbund / Sør-Trøndelag v/ Inger-Johanne Dehli

Nordreg 6

7011 TRONDHEIM

Huseiernes landsforbund / Hordaland v/ Monica Bryder

Postboks 225

5804 BERGEN

Leieboerforeningen

Hausmannsgt 19

0182 OSLO

Leieboerforeningen i Bergen

Hollendergaten 3

5017 BERGEN

Bergen Huseierforening

Øvreg 21

5003 BERGEN

Norsk Huseierforening

Kjøpmannsg 19

7013 TRONDHEIM

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Bergen kommune

Postboks 7700

5020 BERGEN

Trondheim kommune

Rådhuset, Munkegt. 1

7005 TRONDHEIM

Oslo kommune

Rådhuset

0037 OSLO

Studentsamskipnaden i Oslo

Postboks 94 Blindern

0314 OSLO

Studentsamskipnaden i Bergen

Villaveien 10

5007 BERGEN

Studentsamskipnaden i Trondheim

Kolbjørn Hejesv 4

7034 TRONDHEIM

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustgate 9

0164 OSLO

Juss-Buss

Arbinsgate 7

0253 OSLO

Jussformidlingen i Bergen

Sydneshaugen 10

5007 BERGEN

Jusshjelpa i Midt-Norge

v/ HIST, avdeling Teknologi

7400 TRONDHEIM

Til toppen