Høring - Endring i forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde. Fristen er satt til 6. mai 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2013

Vår ref.: 13/146

Bakgrunn for forslaget

Samferdselsdepartementet sendte 8. februar 2007 utkast til forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde på høring til berørte jernbanevirksomheter. Forskrift 8. juni 2007 nr. 588 om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde ble fastsatt ved kgl.res. og trådte i kraft 1. januar 2008. Nedenfor følger link til gjeldende forskrift:

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20070608-0588.html 

Begrunnelsen for å fastsette forskriften var at Norge tok forbehold om at flere bilag til overenskomsten ikke skulle komme til anvendelse for Norge, da det ikke kunne utelukkes at deler av COTIF-overenskomsten fra 1999  kunne være i strid med EØS-regelverket. Dette gjaldt følgende bilag:

- Enhetlige rettsregler for avtale om bruk av infrastruktur i internasjonal jernbanetrafikk (CUI – Bilag E til overenskomsten)

- Enhetlige rettsregler om godkjenning av tekniske standarder og innføring av enhetlige bestemmelser for jernbanemateriell som skal nyttes i internasjonal trafikk (APTU – Bilag F til overenskomsten)

- Enhetlige rettsregler om teknisk godkjenning av jernbanemateriell som skal nyttes i internasjonal trafikk (ATMF – Bilag G til overenskomsten).

Til orientering kan opplyses at de fleste EU-landene også reserverte seg mot de ovennevnte bilagene pga evt. motstrid med EU-traktaten.

Forslag til endringsforskrift

Gjennom EUs tiltredelsesavtale til Overenskomsten (EU ble medlem av den interna- sjonale jernbaneorganisasjonen OTIF 1. juli 2011) ble det samtidig utarbeidet et hjemmelsgrunnlag i nevnte avtale som innebærer at bl.a. EØS/EFTA-land overfor den internasjonale jernbaneorganisasjonen OTIF kan gi beskjed om at EØS-regelverket skal har forrang foran COTIF-overenskomsten ved eventuell konflikt mellom regelverkene.

Dette innebærer at det må gjøres endringer i ovennevnte forskrift. Behovet for et generelt forbehold mot visse bilag i overenskomsten i § 1 faller bort, og isteden foreslås det å endre bestemmelsen slik at det fremgår at EØS-avtalens bestemmelser har forrang ved motstrid mellom regelverkene.

Det legges opp til at forskriften kan tre i kraft 1. januar 2014. 

Til orientering kan opplystes at de fleste EU-landene, bl.a. Danmark, Finland, Nederland, Tyskland, og Østerrike nå har opphevet sine forbehold, da det i EUs tiltredelsesavtale til OTIF fremgår at EU-traktaten går foran COTIF-regelverket ved motstrid.  Det kan for øvrig opplyses at Sverige ennå ikke har ratifisert COTIF 1999.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Ot.prp. nr. 93 (2003-2004) om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1989 (COTIF-loven) kap. 6, er det redegjort nærmere for de økonomiske og administrative konsekvensene ifm Norges tiltredelse til COTIF 1999, og det konkluderes med at det ikke ser ut til at de økonomiske og administrative konsekvensene for det offentlige vil være av særlig stort omfang ved tiltredelse til den endrede konvensjonen. Det ble ikke identifisert særskilte økonomiske konsekvenser for private.

Jf. også Ot.prp. nr. 10 (2006-2007) om lov om endring i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) samt om Stortingets samtykke til at Norge tar forbehold mot visse bilag i overenskomsten, der det fremgår at reservasjonen av bilagene ikke anses å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Samferdselsdepartementet ber om eventuelle kommentarer til utkastet, herunder innspill til eventuelle økonomiske eller administrative konsekvenser innen 6. mai 2013.

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)   Elisabeth Classon

avdelingsdirektør                    seniorrådgiver

Brevet som pdf


 • Jernbaneverket
 • NSB AS
 • SJ AB
 • CargoLink AS
 • CargoNet AS
 • Green Cargo AB
 • Hector Rail AB
 • LKAB
 • TX Logistikk AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • Utenriksdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Til toppen