Høring - endring i patentloven - unntak fra patentbeskyttelsen ved prekliniske og kliniske utprøvinger av legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2009

Vår ref.: 200902119 EO MHG/mk

Høring - endring i patentloven - unntak fra patentbeskyttelsen ved prekliniske og kliniske utprøvinger av legemidler
Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til en endring i patentloven der det tas inn et unntak fra patentbeskyttelsen for utprøvinger av legemidler. Høringsnotatet ligger ved.

Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen onsdag 6. mai 2009. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller til postmottak@jd.dep.no.

Høringsnotatet er tilgjengelig på Internett på nettstedet www.regjeringen.no/jd under adressen http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922


Med hilsen


Toril Kristiansen Høyland
fungerende avdelingsdirektør

                                                               Magnus Hauge Greaker
                                                               lovrådgiver

Adressater for JDs høring 25. mars 2009 om endring i patentloven - unntak fra patentbeskyttelsen ved prekliniske og kliniske utprøvinger av legemidler

Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bedriftsforbundet
Bioteknologinemnda
Direktoratet for forvaltning og IKT
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk
Den norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen LMI
NIGeL – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler

Norges forskningsråd
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR
Norsk forening for industriens patentingeniører NIP
Norsk Oppfinnerforening
Norske Patentingeniørers Forening NPF
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Affitech
Axellia AS
Axis-Shield AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosence Laboratories AS
BioSoft AS
Dynal Biotech ASA
Intervet-Norbio (Bergen)
Natumin Pharma ASA
Natural
Nutri Pharma
GE Health Care Oslo AS