Høring - forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 - Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2018

Vår ref.: 17/4693

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 15. februar 2012 nr. 201 til vergemålsloven (vergemålsforskriften). Det vises til vedlagte høringsnotat. Forslaget gjelder § 26 om grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte finansielle eiendeler som nevnt i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 48 for personer med verge.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adresselisten.

Frist for å avgi høringssvar er 27. januar 2018. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2576383 under «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Brita Mellin-Olsen på
telefon 22 24 54 54.

Med vennlig hilsen
Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Heid Iren Haugerud
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Bioteknologirådet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Domstolene
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Pasient- og brukerombudene
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statsadvokatene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Støttesenter for fornærmede i straffesaker
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Advokatforeningen
 • Autismeforeningen i Norge
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gjeldsoffer-Alliansen
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Human Rights Alert Norway
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-Hjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Kirkerådet
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen We Shall Overcome
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Mental helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Helse og Velferdsforum
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykologforening
 • Pensjonistforbundet
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Redd Barna
  Rettspolitisk Forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
 • Seniorsaken
 • Stiftelsen Barnas rettigheter
 • ULOBA
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet