Høring - endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2011

Vår ref.:

Høring - endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett


Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett. Forslagene vil innebære endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften. 

Eventuelle merknader til endringsforslagene må sendes Olje- og energidepartementet innen 15. mai 2011. Det tas sikte på at endringene trer i kraft 1. juli 2011.

Det vises for øvrig til at Gassco vil sende på høring forslag til endringer i ”Booking manual” og ”Terms and conditions for transportation of gas in gassled”.    

Med hilsen


Erik Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                            Helge Westborg
                                                                            fagdirektør

 

Adresseliste:

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og sosialdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens strålevern
Statnett SF
Datatilsynet
Gassnova SF
Lyse Energi AS
Naturgass Vest a.s
Statkraft
GassTrans AS
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4005 Stavanger
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Akvaplan NIVA
Agora Oil and Gas AS
AS Norske Shell
Bayerngas Norge AS
BG Norge AS
Bridge Energy
BP Norge AS
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Dana Petroleum Norway AS
Det norske oljeselskap ASA
Discover Petroleum AS
Dong E&P Norge AS
Edison International SpA
Eni Norge AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
Excel Expro Norge AS
Faroe Petroleum Norge AS
Front Exploration AS
GDF SUEZ E&P Norge AS
Hammerfest energi
Hess Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
IRIS
Lofoten og Vesterålen Petro
LOG fjord
LOG nord
Lotos Exploration & Production Norge AS
Lundin Norway AS
Kunnskapsparken i Harstad
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Nexen Exploration Norge AS
NIFES
NILU
NIVA
NODE
Norske AEDC AS
North Energy AS
Norut Tromsø
Norwegian Energy Company ASA
Næringsforeningen i Tromsøregionen
OMV Norge AS
Petoro AS
PA Resources Norway AS
Petro Arctic, Sjøgata 6
Petro-Canada Norge AS
Petrofac Norge AS
Premier Oil Norge AS
Probarents AS
Repsol Exploration Norge AS
Rocksource ASA
RWE Dea Norge AS
Sagex Petroleum ASA
Senja Petro
SINTEF petroleumsforskning AS
Skagen 44 AS
Skeie Energy AS
Spring Energy Norway AS
Statoil Petroleum AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Talisman Energy Norge AS
Total E&P Norge AS
Vest-Finmark regionråd
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
PGNiG Norway AS
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Sabima,
WWF verdens naturfond
ZERO
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges rederiforbund
Norsk Industri
Oljeindustriens Landsforening
SAFE
Sør-Norges Trålerlag
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Publish What You Pay (PWYP
Transparency International
Det norske Veritas
Regjeringsadvokatembetet
Riksrevisjonen
UiO/ Nordisk Institutt for Sjørett, avd for Petroleumsrett
Handelshøyskolen BI
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skatte- og avgiftsregnskap
Oljeskattekontoret
Norges Bank

 

Til toppen