Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven. Bakgrunnen for forslaget er at det er særlige identitetsutfordringer knyttet til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet, og høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2017