Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven. Bakgrunnen for forslaget er at det er særlige identitetsutfordringer knyttet til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet, og høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2017

Vår ref.: 17/219

Deres ref

Vår ref

Dato

 

17/219-

30.03.2017

 

Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven. Bakgrunnen for forslaget er at det er særlige identitetsutfordringer knyttet til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet, og høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. 

Formålet med forslagene i høringsnotatet er å motvirke at det gis uriktige opplysninger om hvem som er far for å oppnå norsk statsborgerskap for barn født i utlandet. Formålet er også å bidra til å sikre barns rettigheter. Dette gjelder særlig barnets rett til å bevare sin identitet og sitt eventuelle opprinnelige statsborgerskap, og barnets rett til ikke å bli skilt fra sine egentlige foreldre.

I høringsnotatet foreslås en endring i barneloven som gir myndighetene en mulighet til å be om DNA-test der farskap erklæres for barn født i utlandet. Dette gjelder bare dersom slik DNA-test er nødvendig for å fastslå farskapet fordi den som oppgir å være far, barnet eller mor ikke kan godtgjøre sin identitet eller det er grunn til å tro at det er gitt uriktige opplysninger om hvem som er far for å oppnå norsk statsborgerskap for barnet. Det er også et vilkår at de øvrige opplysningene i saken ikke gir grunnlag for med rimelig sikkerhet å fastslå farskapet. Det kan for barn født i utlandet være særlige problemer med å dokumentere identitet. Det kan da være risiko for at barnet har en annen identitet enn det som påstås og det kan dermed også være økt risiko for at det gis uriktige opplysninger. Farskap ved erklæring fastsettes normalt uten offentlig kontroll av biologisk tilknytning, og endringen som foreslås vil derfor være en unntaksbestemmelse.

I høringsnotatet foreslås også en endring i statsborgerlovens regel om avledet og automatisk rett til statsborgerskap når far eller mor er norsk statsborger, for å tydeliggjøre at foreldreskapet må følge av norsk barnelov. Endringen har et pedagogisk formål ved at den viser sammenhengen med barneloven. Forslaget endrer ikke gjeldende rett.

Det foreslås videre enkelte endringer i barneloven for å tydeliggjøre og avklare enkelte spørsmål knyttet til anvendelsen av barneloven i saker med tilknytning til utlandet. Forslagene støtter opp om forslaget om, og begrunnelsen for, å gi myndighetene en mulighet til å be om DNA-test der farskap erklæres for barn født i utlandet.

Forslagene i høringsnotatet er oppsummert i punkt 1.2.

Høringsfristen er satt til fredag 23. juni 2017. 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» (grønn knapp) lenger nede på siden.

Følg gjerne nummereringen i høringsnotatet punkt 1.2 (1-5) ved utforming av høringssvar.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen                                                                        

Inge Ovesen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Ingvild Vesterdal

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Diakonhjemmets høgskole

Domstoladministrasjonen

Faglig forum for kommunalt flyktningsarbeid

Folkehelseinstituttet

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

Høgskolen i Bergen

Høyskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høyskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Østfold

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Lagmannsrettene

Landets regionale helseforetak

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Namsfogden i Oslo

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt ID-senter

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (Nakmi)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nordlandsforskning

Nord Universitet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA v/ HiOA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/ NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/ UiO)

Oslo byfogdembete

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest v/ Uni Research)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord v/ UiT)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge (RKBU Midt-Norge v/ NTNU)

Sametinget

Sentralenheten for fylkesnemndene

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning (sentral vergemålsmyndighet)

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Sysselmannen på Svalbard

Tingrettene

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Childwatch International – UiO

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske Legeforening

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forum for Barnekonvensjonen

Foreningen 2 Foreldre

Frelsesarmeens barne- og familievern

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsingforskomiteen

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Jordmorforbundet

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jushjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

KS

Krisesentersekretariatet

KUN Senter for kunnskap og likestiltruling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsgruppen av helsesøstre (LaH, NSF)

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mannsforum

Mental Helse

MiRA-Senteret Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Innvandrerforum

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk tjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets fellesforbund

PRESS – Redd Barna Ungdom

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Sintef helse og velferd

SOS Rasisme

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

Støttegruppen for feildømte fedre

UNHCR, Regional Representation for Northern Europe

UNICEF Norge

Unio

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjon

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen