Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

I del I av høringsnotatet fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling i arbeidsmiljøloven. I del II fremmer Kulturdepartementet forslag til enkelte endringer i diskrimineringsombudsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2020

Vår ref.: 20/2660

Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven.

I del I fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Forslaget går ut på å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle slike saker. Det foreslås også at nemnda gis kompetanse til å tilkjenne oppreisning, og i noen grad, erstatning i disse sakene.

I del II foreslår Kulturdepartementet enkelte endringer i diskrimineringsombudsloven og forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Eventuelle spørsmål mv. til høringsnotatets del II kan rettes til Siri Line Helseth (siri-line.helseth@kud.dep.no)

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. oktober 2020.

Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Karine Plahter
seniorrådgiver

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsretten
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finanstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Høyesterett
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Petroleumstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Sametinget
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Oslo kommune
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Oslo Met (Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskulen i Volda
 • Institutt for offentlig rett (UiO)
 • Institutt for privatrett (UiO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • KILDEN
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biotekniske universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Samisk Høgskole
 • Senter for samiske studier
 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Bergen – juridisk fakultet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Oslo – juridisk fakultet, avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frischsenteret
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Akademikerne
 • Aksept
 • ALT c/o Industri Energi
 • Antirasistisk senter
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Care Norge
 • Caritas Norge
 • Delta kappa Gamma Society International, avd. Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingfors komité
 • Den norske jordmorforening
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finans Norge
 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Forbundet for transpersoner i Norge
 • Foreningen for østsamene
 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Fritt Ord
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Harry Benjamin Ressurssenter
 • HR Norge
 • Human Rights service (HRS)
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jushjelpa i Nord-Norge
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestilling, Integrering, mangfold (LIM)
 • Likestillingssenteret KUN
 • Lederne
 • Mannsforum
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges kvinnelobby
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk olje og gass
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk PEN
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske kveners forbund
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Redd Barna
 • REFORM ressurssenter for menn
 • Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
 • Rettspolitisk forening
 • Romsk Råd i Norge
 • SAFE
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samenes Folkeforbund
 • Samfunnsbedriftene
 • Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum  
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skeiv ungdom
 • Skeiv verden
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Stiftelsen Stensveen
 • Stopp Diskrimineringen
 • Taternes landsforening
 • Transparency International Norge.
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF
 • Unio
 • Virke
 • Virke Produsentforening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund