Høring - endringer i energiloven § 4-2

Det foreslås endringer i § 4-2 om utenlandsforbindelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2016

Vår ref.: 15/71

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) på høring. Det foreslås endringer i § 4-2 om utenlandsforbindelser.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Høringsfristen er 4. januar 2016. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Ole Svihus (22 24 69 30) eller til seniorrådgiver Lisa M. Løvold Ihle (22 24 63 25).

Med hilsen                                                                        

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Lisa M. Løvold Ihle

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

 

Akademikerne

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Naturvernforbundet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Energi

NorthConnect KS

Norwea

NTNU

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Tekna

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Virke hovedorganisasjon

Vassdragsregulantenes fagforum

ZERO