Historisk arkiv

Eierskap til utenlandsforbindelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet sendte i dag på høring et forslag om å endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett kan få konsesjon til å eie og drive utenlandsforbindelser fra Norge. Høringsfristen er satt til 4. januar 2016.

Lovforslaget innebærer at også andre aktører enn den systemansvarlige og foretak hvor denne har bestemmende innflytelse kan eie og drive utenlandsforbindelser. I tillegg foreslås en forenkling ved at plikten til å informere departementet om planlagte forbindelser oppheves.

-          Regjeringen ønsker å styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge bedre til rette for privat eierskap. Dette gjelder også for utenlandsforbindelser for kraft. Det overordnede målet er fortsatt å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Et av målene for lovendringen er å bidra til at flere prosjekter drives frem i konkurranse med hverandre. Konkurranse mellom prosjektutviklere vil kunne fremme nye handelsløsninger og teknologiske valg, samtidig som det kan virke skjerpende og bidra til en mer kostnadseffektiv utbygging av utenlandsforbindelser. Det er store kostnader knyttet til å etablere utenlandsforbindelser. Ved å tillate at flere aktører eier og driver utenlandsforbindelser, vil både risiko for og finansiering av store investeringer kunne fordeles på flere.

- At også andre aktører enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser, styrker konkurransen i utviklingen av slike prosjekter. Vi vil fortsette å ivareta samfunnshensyn gjennom konsesjonsbehandlingen, sier Lien.

Dagens konsesjonsordning skal opprettholdes. Aktører som ønsker å eie og drive utenlandsforbindelser, må søke om anleggskonsesjon og utenlandskonsesjon. I tillegg må slike aktører ha omsetningskonsesjon. Anleggskonsesjonen vil rette seg mot tekniske forhold, mens utenlandskonsesjonen er basert på en helhetlig vurdering av prosjektets samlede samfunnsøkonomiske virkninger. Departementets lovforslag er begrenset til bestemmelsene om utenlandskonsesjon.

Høring